Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljön ska utformas så att den skapar förutsättningar för arbetsglädje, utvecklingsmöjligheter och trygghet för såväl anställda som studerande. Det gäller både den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Organisation och ansvar

  • Rektor har, som myndighetschef, det övergripande ansvaret för arbetsmiljön vid Uppsala universitet.
  • Vid varje institution/motsvarande är prefekt/motsvarande ansvarig för arbetsmiljön, i enlighet med prefektuppdraget.
  • Vid varje centrumbildning är föreståndaren ansvarig för arbetsmiljön, i enlighet med föreståndaruppdraget.
  • Varje medarbetare har ett ansvar att aktivt delta i arbetsmiljöarbetet och påpeka brister till närmsta chef.
  • Skyddsombuden är arbetstagarnas representant och har ansvar att bevaka frågor som rör arbetsmiljön.

Ett krav i arbetsmiljölagstiftningen att det finns ett så kallat systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Vid universitetet finns två enheter som ger råd och stöd till verksamheten i arbetsmiljöfrågor:

Universitetets regler och riktlinjer för arbetsmiljöområdet