Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Arbetsmiljö och hälsa

En god arbetsmiljö vid Uppsala universitet skapar öppenhet, bidrar till akademisk excellens och samhällsnytta. Arbetsmiljön ska utformas så att den skapar förutsättningar för arbetsglädje, utvecklingsmöjligheter och trygghet för såväl anställda som studerande. Det gäller både den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Organisation och ansvar

  • Rektor har, som myndighetschef, det övergripande ansvaret för arbetsmiljön vid Uppsala universitet.
  • Vid varje institution/motsvarande är prefekt/motsvarande ansvarig för arbetsmiljön, i enlighet med prefektuppdraget.
  • Vid varje centrumbildning är föreståndaren ansvarig för arbetsmiljön, i enlighet med föreståndaruppdraget.
  • Varje medarbetare har ett ansvar att aktivt delta i arbetsmiljöarbetet, följa instruktioner och påpeka brister till närmsta chef.
  • Skyddsombuden är arbetstagarnas representant och har ansvar för att bevaka frågor som rör arbetsmiljön.

Via uppgiftsfördelningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet har prefekt/motsvarande fördelats arbetsmiljöuppgifter med ansvar att fatta beslut och vidta nödvändiga åtgärder inom ramen för tillgängliga resurser, tillgång till personal, utrustning, lokaler tid och kunskaper.

Vid universitetet finns två enheter som ger råd och stöd till verksamheten i arbetsmiljöfrågor:

Arbetsmiljöpolicy för Uppsala universitet