Företagshälsovård

Uppsala universitet använder företagshälsovård för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa, skador och sjukdomar samt hjälpa individer att så tidigt som möjligt återkomma till arbetet och påbörja arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering.

Previa ny företagshälsa från årsskiftet – uppdaterad information!

 

Från årsskiftet är Previa ny leverantör av företagshälsa för anställda vid Uppsala universitet. På Campus Gotland är det ingen förändring då Avonova fortsatt är leverantör.

 

Vår förhoppning är att medarbetare och chefer ska kunna börja boka besök hos Previa för januari redan innan årsskiftet, men tidpunkt för det är ännu inte klart. Information om detta samt tillvägagångssätt för bokning av besök kommer att läggs ut så snart som möjligt. För att säkerställa att de medarbetare som har behov av samtalskontakt verkligen kan få tillgång till det, är det överenskommet med Previa och Feelgood att medarbetare kan beställa anonyma samtal hos psykolog/beteendevetare hos Feelgood även under januari.

 

För nyligen uppkomna arbetsrelaterade problem, med behov av rehabiliteringsinsatser, rekommenderas att medarbetare i första hand vänder sig till sin vårdcentral för sjukskrivning under perioden fram till och med 31/12 2018.

Uppdaterad information angående överföring av pågående rehabiliteringsärenden:


Vissa pågående rehabiliteringsärenden kommer att flyttas över under december från Feelgood till Previa, vilket betyder att nästa läkarbesök och rehabiliteringsmöte för dessa medarbetare kommer att äga rum på Previa. För dessa fall får VHR på respektive institution information från HR-avdelningen  om vilka medarbetare som är berörda. VHR informerar i sin tur respektive medarbetare och ansvarig chef om den fortsatta gången. Rehabiliteringssamordnare på Previa kommer att kontakta VHR för planering av fortsättning.

Övriga pågående rehabiliteringsärenden ligger kvar hos Feelgood, dock längst till 31/3 2019.

 

Vid behov kan chef eller VHR kontakta HR-specialist för respektive vetenskapsområde för att rådgöra kring vad som blir bäst i respektive fall under denna övergångsperiod.

 

Kurser i Feelgoods regi

Öppettider och kontaktuppgifter

Prefekt/motsvarande kan alltid samråda med HR-avdelningens och/eller byggnadsavdelningens kontaktpersoner vid frågor om tillämpning, avvägningar med mera.

Riktlinjer för användning av företagshälsovård vid Uppsala universitet (pdf)

Anställda som omfattas av avtalet

Anställda tillhörande nedanstående grupper har rätt att nyttja företagshälsovårdens tjänster i arbetsrelaterade frågor så som beskrivs i riktlinjen för användning av företagshälsovård vid Uppsala universitet.

  • Samtliga tillsvidareanställda
  • Samtliga tidsbegränsat anställda med en anställning som omfattar minst 6 månader och en aktuell tjänstgöringsgrad motsvarande minst 20 %. Prefekt/motsvarande avgör om en tidsbegränsad anställd uppfyller detta villkor. Vid oklarheter kan prefekt/motsvarande samråda med HR-avdelningens kontaktpersoner.
  • Samtliga antagna forskarstuderande (doktorander), oavsett finansieringsform, som har en aktuell aktivitetsgrad på minst 20 %. Prefekt/motsvarande ansvarar för att avgöra om en doktorand uppfyller detta villkor.

Besök hos företagshälsovården (inkl. samtalsstöd)

Medarbetare kan avropa tre besök hos företagshälsovården innan prefekt/motsvarande behöver informeras. För ytterligare besök behöver medarbetaren samråda med prefekt/motsvarande.

HR-avdelningen finansierar upp till tre besök. Prefekt/motsvarande beslutar och finansierar från och med det fjärde besöket.

Kontakt

Som medarbetare kan du ringa till Feelgood kontaktcenter för tidsbokning och enklare rådgivning 018-418 80 10.

Är du personalansvarig och behöver komma i kontakt med en rehabiliteringssamordnare (case manager) kan du ringa direkt till namngivna företagssköterskor. Se mer om vilka yrkeskompetenser som arbetar vid Feelgood Uppsala: Personal, Feelgood i Uppsala

Frågor om inloggningsuppgifter och svar på fakturafrågor skriv till: supportsthlm@feelgood.se

HR-specialister vid HR-avdelningen

Enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö, Byggnadsavdelningen

Externa länkar

Feelgood Uppsala

Avonova Visby