Arbetsskada

Definition

Arbetsskada= olycksfall i arbetet, färdolycksfall, arbetssjukdom och smitta

 • Olycksfall i arbetet- skador man får på arbetet, på kurs eller tjänsteresa.
 • Färdolycksfall- är en olycka som inträffar på den normala vägen till eller från arbetet.
 • Arbetssjukdom- sjukdom som orsakats till följd av arbetsmiljön på arbetet t.ex. skadliga ämnen, tungt eller ensidigt arbete, vibrationer, buller eller psykiskt påfrestande arbete.
 • Smitta- om man utsätts för smitta vid arbete i till exempel laboratoriemiljö eller då man tar hand om smittförande personer.

Anmälan om arbetsskada

Medarbetare och studenter har ansvar för att rapportera arbetsskador. Prefekt eller motsvarande ansvarar för arbetsskador följs upp som det anges här. Skyddsombudet informeras om händelsen och skriver under att denne har tagit del av anmälan.

Länkar till hemsidor och information om försäkringar finns längst ned i dokumentet.

En anmälan om arbetsskada ska göras om det inträffade lett till eller kan antas leda till:

 • Omedelbar sjukskrivning
 • Sjukskrivning i ett senare skede eller om skadan kan antas visa sig på sikt
 • Nedsatt arbetsförmåga
 • Sveda, värk, lyte eller annat bestående men

Anställda:

 • För att kunna styrka skadan är det lämpligt att gå till läkare. Spara alla intyg och kvitton som hänger ihop med arbetsskadan.
 • Anmäl arbetsskador till Försäkringskassan tillsammans med prefekt/motsvarande på blanketten som heter ”Anmälan om arbetsskada”, skyddsombudet undertecknar anmälan. Smittfara – kontakta Akademiska sjukhusets infektionsavdelning.
 • Anmäl till AFA ”Skadeanmälan PSA” om du vill söka ersättning för kostnader orsakade av sjukdomen/ arbetsskadan, prefekt/motsvarande skriver under anmälan

Studenter:

 • För att kunna styrka skadan är det lämpligt att gå till läkare. Spara alla intyg och kvitton som hänger ihop med arbetsskadan.
 • Anmäl olyckan till Försäkringskassan tillsammans med prefekt/motsvarande på blanketten som heter ”Anmälan om arbetsskada”.  Att universitetet anmäler en arbetsskada innebär inte automatiskt att du får ersättning. Smittfara – kontakta Akademiska sjukhusets infektionsavdelning.
 • Anmäl till kammarkollegiet om du vill söka ersättning för kostnader orsakade av sjukdomen/ arbetsskadan, prefekt/motsvarande skriver under anmälan.

Som arbetsgivare:

I samband med anmälan ska det beskrivas vilka åtgärder som ska vidtas så att nya olyckor undviks. Genom att följa universitetets rutiner för rapportering av arbetsskador säkras kravet om att sammanställa arbetsskadestatistik.

 • Allvarliga olyckor/dödsfall ska utan dröjsmål rapporteras till Arbetsmiljöverket av prefekt/motsvarande på telefon 010-730 9000 eller via webformulär. Utanför kontorstid används journumret 08- 737 1555. Överordnad ledare ska informeras.
 • Smittfara – kontakta Akademiska sjukhusets infektionsavdelning
 • Alla arbetsskador ska anmälas till Försäkringskassan. Den som skadat sig, skyddsombudet och prefekt/motsvarande undertecknar anmälan.
 • Prefekt/motsvarande ombesörjer att originalet av anmälan skickas till Försäkringskassan.
 • En kopia skickas till arbetsmiljöingenjören på byggnadsavdelningen som sammanställer arbetsskadestatistik.
 • Spar en kopia av anmälan för arbetsplatsens egen dokumentation och uppföljning.
 • Om den skadade söker ersättning hos AFA ska anmälan skrivas under av arbetsgivaren.

Som skyddsombud:

 • Som skyddsombud ska du ta del av alla anmälningar om arbetsskador (inom ditt område) och skriva under anmälan till försäkringskassan.
 • Om den skadade och/eller du som skyddsombud har en annan uppfattning än arbetsgivaren om händelseförloppet eller konsekvenserna av detta, kan du lämna en komplettering till försäkringskassan.
 • Bevaka så att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att förhindra liknande arbetsskador.

Om Personskadeavtalet för anställda (via AFA)

 • Alla med anställning vid Uppsala universitet omfattas av det statliga personskadeavtalet (PSA). Avtalet administreras av AFA Försäkring AB.
 • AFA Försäkring ger ersättning vid sjukdom, arbetsskada och arbetsbrist som bevisligen beror på skadlig inverkan i arbetet, på väg till/hem från arbetet eller vid tjänstgöring utomlands. Exempel på ersättning som man kan få gäller vårdresor, trasiga kläder, läkemedel och sjukvård etc.
 • Arbetsskadeförsäkringen gäller dock inte när ett motorfordon är inblandat i olycksfallet, olyckan ska då anmälas till det försäkringsbolag där fordonet är försäkrat.

Om Personskadeförsäkring för studenter

 • Kammarkollegiet försäkrar universitet- och högskolestudenter. Försäkringen är en olycksfallsförsäkring och gäller om du råkar ut för en olycka under skoltid eller under resan till och från skolan. Försäkringarna gäller både vid studier i Sverige och utomlands.

Personskadeförsäkring för personer som inte är anställda eller antagna som studenter

För personer som inte är anställda vid Uppsala universitet och som inte heller är antagna till doktorandstudier vid UU, har universitet tecknat samlingsförsäkringar. Försäkringarna omfattar:

 • Personer som är varaktigt bosatta i Sverige och som utan att vara anställda är besökare eller deltar i verksamhet vid Uppsala universitet.
 • Utländska besökare vid Uppsala universitet. Med besökare menas här en utländsk medborgare som deltar i UU:s verksamhet, som anställd eller som icke anställd.

Om Försäkringskassan

 • Tar emot anmälningar om arbetsskador. Det är viktigt att det finns en anmälan hos försäkringskassan om en skada visar sig få påverkan på arbetsförmågan nu eller i framtiden.
 • Försäkringskassan skickar anmälan vidare till Arbetsmiljöverket.

Webbadresser:

Försäkringskassan: http://www.forsakringskassan.se

AFA-försäkring: http://www.afaforsakring.se/

Kammarkollegiet: www.kammarkollegiet.se.

Medarbetarportalen: Försäkringar för internationell personal