Tillbud

Anmälan och åtgärder

Alla anställda och studenter har ansvar för att rapportera tillbud till prefekt/motsvarande. Rapportering görs på tillbudsblankett och skickas till tillbud@uadm.uu.se. En kopia av tillbudsrapporten sparas på institutionen/motsvarande för uppföljning.

Tillbudsrapportering utgör en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genom att rapportera tillbud så arbetar vi förebyggande med arbetsmiljön.

Som arbetsgivare:

  • Ska du se till att allvarliga tillbud utan dröjsmål rapporteras till Arbetsmiljöverket via sidan anmalarbetsskada.se. Det finns även ett journummer till Arbetsmiljöverket 08- 737 15 55. 
  • ansvarar du för att tillbud följs upp. När ett tillbud inträffat bedöms vilka åtgärder som behöver vidtas för att förhindra att liknande tillbud eller olyckor inträffar.
  • ansvarar du för att skyddsombudet informeras om tillbudet.
  • ansvarar du för att en kopia av tillbudsrapporten sparas för arbetsplatsens egen dokumentation och uppföljning.

Exempel på tillbud

Tillbud innebär en oönskad händelse eller situation som kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Ett tillbud ska ses som en varning om vad som kunde ha hänt. Exempel på tillbud är en situation med hot om våld, spill av en kemikalie, en bokhylla som rasat, kränkande särbehandling eller negativa stressupplevelser.