Arbetsmiljö och hälsa A - Ö

Nedan finns en A till Ö-lista med ord som beskriver olika delar inom arbetsmiljöområdet. Orden är valda med hänsyn till universitetets verksamhet och är tänkta att fungera som ett stöd i arbetsmiljöarbetet.

A   B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

A

Alkohol och droger
Allergiframkallande kemiska produkter
Anestesigas
Animaliska biprodukter
Arbetsmiljögrupp
Arbetsmiljökartläggning
Arbetsmiljöpolicy
Arbetsmiljöutbildning
Arbetsskada

B

Belysning
Bildskärmsglasögon
Biologiska agens/Biosäkerhet
Blodsmitta
Brandfarlig vara
Brandfarlig vara - webbaserad utbildning
Brandskydd
Buller

C

CMR-ämnen

D

 

E

Ensamarbete
Ergonomi

F

Farliga ämnen
Friskvård
Funktionsnedsättning
Företagshälsovård
Förvaring av kemikalier

G

Genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM)
Glasögon för bildskärmsarbete (Terminalglasögon)
Gravida och ammande arbetstagare

H

Heta arbeten
Husdjur på arbetsplatsen
Hälsa

I

Informationssäkerhet
Intendentur
Introduktion av nyanställda

K

Kemikaliehantering
Kemikalieombud
KLARA
Klassningsplaner
Konflikter - hantering av
Korttidsfrånvaro
Kris och krisstöd
Kränkande särbehandling - hantering av
Kvarts

L

Laboratorieavfall
Laboratoriesäkerhet
Laboratoriesäkerhetskurs
Laboratoriesäkerhet för andra än labpersonal (webkurs)

M

Medarbetarsamtal
Medicinska kontroller
Miljö
Märkning av kemikalier

N

Narkotikaprekursorer
Nödnummer

P

Plan för arbetsmiljöarbete

R

Rehabilitering
Riskanalys
Riskbedömning
Riskhantering
Riskhantering vid laboratoriearbete
Rökförbud

S

Sanktionsavgifter
Skyddsombud
Skyddsombuden och lokalförsörjningen; Riktlinjer för samråd
Skyddsrond
Spill och kemikaliesanering
Stegar
Strålskydd
Studenthälsan
Stöd för medarbetares återhämtning
Substitution av miljö- och hälsofarliga kemikalier
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Säkerhet

T

Terminalglasögon
Tillbud
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Tillstånd, behörighet och dispens - kemikalier
Trakasserier och sexuella trakasserier, skyldighet att utreda
Transport av farligt gods
Truckar

U

Utvecklingssamtal
Uppgiftsfördelning