PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Marie Sklodowska - Curie anställningar i H2020

Allt fler forskare och doktorander (eller motsvarande) får finansiering från EU:s program för forskarrörlighet, Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). MSCA stödjer forskares karriärutveckling och ska samtidigt ge möjlighet till en lämplig balans mellan arbetsliv och familjeliv. Rörlighet är ett centralt krav i MSCA. Forskare får finansiering på villkor att de flyttar från ett land till ett annat för att bredda eller fördjupa sin kompetens.

EU:s regler för Marie Skłodowska-Curie Actions i H2020 är i princip de samma som för Marie Curie-aktiviteterna inom tidigare ramprogram. Uppsala universitet tillämpar därför de rutiner kring anställning och lön som gällt för Marie Curie-anställningar från och med 1 november 2006. Observera att texten nedan främst fokuserar på utlysningar inom H2020. För anställningar som finansieras av utlysningar inom FP7 eller som samfinansieras av annan finansiär och Marie Curie, vänligen kontakta HR-specialisterna vid HR-avdelningen.

Forskarstipendium (Marie Curie-stipendium) som ges ut direkt eller indirekt av EU är skattepliktigt enligt svensk skattelagstiftning.

Så här går det till

 • Forskare/doktorander som får finansiering via H2020 ska alltid anställas på en befattning. De får en särskild befattningsbenämning som MC-forskare, MC-doktorand eller MC-forskningsassistent. Om personen som ska anställas uppfyller kraven för en postdoktoranställning kan personen anställas som MC-postdoktor med stöd av "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor".

 • Anställningen ska registreras som ett rekryteringsärende i Edgar (gäller dock ej för doktorandanställningar) - däremot behövs ingen omplaceringsprövning. Institutionen behöver inte heller registrera någon information om anställning och lön i Edgar.

 • Anställningen ska formaliseras som ett arbetsgivarbeslut, inte som ett anställningsavtal. Blankett 1.1.3 ska användas.

 • Anställningsbeslutet skickas till personalavdelningen som registrerar anställningen med grundlön (living allowance), utlandstillägg (mobility allowance) och i förekommande fall familjetillägg (family allowance).

Tidsbegränsningsgrunden ska vara ALVA för MC-forskare/MC-forskningsassistent och HF 5:7 för MC-doktorander antagna vid Uppsala universitet.

 • All registrering av Marie Curie-ersättningar görs av HR-avdelningen.

 • Anställningen regleras enligt Villkoravtal/ Villkoravtal-T och personerna får därmed samma anställningsvillkor som övriga anställda, exempelvis sjuk- och föräldraförmåner. Förmånerna baseras på grundlönen (living allowance). Anställningen omfattas dock inte av lokala löneförhandlingar.

Marie Curie-projekten har vissa begränsningar vad gäller bidragsberättigad anställningstid. Detta är särskilt viktigt att beakta för ”early-stage researchers”. Dessa kan antas som MC-doktorand alternativt anställas som MC-forskningsassistent (ej antagen vid Uppsala universitet) – men bidraget från EU är maximalt motsvarande 3 års anställning.

Nedan följer möjliga anställningstider inom Marie Curie-projekt:

Stödform

Kategori

Definition

Bidragberättigad tid/ Anställningstid

ITN (nätverk)

Early-stage researcher (forskningsassistent)

Första 4 åren efter grundläggande examen

Bidragstid: 3 - 36 månader Anställningstid: Max 24 månaders allmän visstidsanställning enligt LAS (Tillsvidare efter 24 månader)
 

ITN (nätverk)

Early-stage researcher (doktorand)

Första 4 åren efter grundläggande examen

Bidragstid: 3 - 36 månader Anställningstid: Enligt regler för doktorander i HF

IF European (fellowship)

Experienced researcher (forskare)

Disputerad eller minst 4 års forskningserfarenhet

Bidragstid: Max 12-24 månader Anställningstid: Max 24 månaders allmän visstidsanställning enligt LAS (Tillsvidare efter 24 månader)
 

IF Global (fellowship)

Experienced researcher (forskare)

Disputerad eller minst 4 års forskningserfarenhet

Bidragstid: Max 12-36 månader Anställningstid: Max 24 månaders allmän visstidsanställning enligt LAS (Tillsvidare efter 24 månader)

Ersättningar och lönebikostnader

Den ersättning som ska betalas direkt till den anställde i H2020 kan bestå av nedanstående delar:

 • Månatligt grundbidrag (=lön) - Living allowance (löneart 0013, vid slutlig avräkning används löneart 0313)

 • Utlandstillägg - Mobility allowance (löneart 4062)

 • Familjetillägg* – Family allowance (löneart 4065)

*In this context family is defined as persons linked to the researcher by (i) marriage, or (ii) a relationship with equivalent status to a marriage recognised by the legislation of the country where this relationship was formalised; or (iii) dependent children who are actually being maintained by the researcher.

Alla delarna är skattepliktiga ersättningar.

 • På lönen ska fulla lönebikostnader (LBK) betalas.

 • Utlands- och familjetillägg beläggs endast med lagstadgade arbetsgivaravgifter. Av tekniska skäl redovisas ersättningarna utan arbetsgivaravgift i Primula. Arbetsgivaravgiften kommer därför enbart att redovisas i Raindance. Dessa ersättningar ingår inte i underlaget för beräkning av universitets- och fakultetsoverhead.

 • Utlands- och famljetilläggen ska konteras på konto 4343 i kontofält 1.

Samtliga belopp som betalas till den anställde i MSCA-projekt är preliminära med hänsyn till växelkursförändringar och ändrade lönebikostnader.

En slutreglering måste därför göras senast i samband med att projektet slutredovisas. Som lägst ska den anställde få den ersättning i euro som gäller för kontraktet ifråga. EUs fastställda schabloner ska tillämpas. För slutregleringen ska blankett nr 33 användas. OBS! Blankett för MC avräkningar/utbetalningar gällande projekt med finansiering från H2020 håller på att tas fram.

Information om schablonbelopp i H2020 för lön, utlandstillägg och familjetillägg finns på avdelningen för ekonomi och upphandlings webbsida.

Tidpunkt för utbetalningar

 • Utlandstillägg (Mobility allowance) ska betalas ut månadsvis som en fast skattepliktig kostnadsersättning (löneart 4062) på samma sätt som ett fast lönetillägg och ska anges med belopp på anställningsbeslutet.

 • Familjetillägg (Family allowance) ska betalas ut månadsvis som en fast skattepliktig kostnadsersättning (löneart 4065) på samma sätt som ett fast lönetillägg och ska anges med belopp på anställningsbeslutet.

Möjlighet att ansöka om skattelättnad för särskilt kvalificerade forskare
Särskilt kvalificerade gästforskare, såsom Marie Curie Fellows (Experienced researchers), som vistas vid Uppsala universitet för att bedriva forskning kan i vissa fall få en viss skattelättnad. En ansökan ska då ställas till Forskarskattenämnden. Mer information om forskarskatt.

Kontakt

HR-specialister