PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Rekrytering till samhällsvetenskapliga fakulteten

Uppsala universitets anställningsordning.

Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen.

Befordran till professor

Enligt Uppsala universitets anställningsordning ska en lektor som är anställd tills vidare efter ansökan befordras till en anställning som professor, om lektorn har behörighet för en sådan anställning.
 
Behörighetskraven vid befordran ska överensstämma med de krav som gäller vid utannonserad anställning som professor, d v s vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg skall ägnas åt prövningen av den pedagogiska skickligheten som av den vetenskapliga. Sökande ska också uppfylla behörighetskraven som anges i fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen.

Enligt universitetets anställningsordning skall den vetenskapliga skickligheten ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens. Varje ansökan behandlas individuellt.

Ämnesområdet vid befordran till professor ska i normalfallet vara detsamma som för anställningen som lektor.
Någon särskild ansökningstid finns inte utan berörd lektor kan lämna in sin ansökan löpande under året.

I Anställningsordningen för Uppsala universitet, UFV 2010/1842 54 § framgår det att skriftlig ansökan av en universitetslektor eller universitetsadjunkt om att prövas för befordran ska ha inkommit till berörd områdes-/fakultetsnämnd senast nio månader innan anställningen upphör eller beräknas upphöra.

Ansökningsförfarande:
Ansökan skickas in via universitets rekryteringssystem MyNetwork. 

Skicka ett e-postmeddelande till samfak@samfak.uu.se med information om att du avser ansöka om befordran till professor. Skriv Ansökan om befordran till professor i (ange ämne) i ämnesraden.

Inom ett par arbetsdagar får du svar på ditt e-postmeddelande innehållande en personlig länk till rekryteringssystemet. Ansökan ska inlämnas via denna länk.

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala.

Instruktion till sökande av anställning som professor (inkl befordran).

Instructions to applicants for appointment as professor.

Rekryteringsgruppens handläggningsordning

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden fattar, efter förslag från institutionen, beslut om att utse av två sakkunniga. Fakultetsnämnden har delegerat till rekryteringsgruppen att fatta beslut om att föreslå rektor att tillstyrka/avslå ansökan om befordran.

Universitetslektor

Instruktioner till sökande av anställning som universitetslektor (inkl befodran).

Ansökan skickas in via universitets rekryteringssystem MyNetwork. 

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala.

Forskarassistent/biträdande universitetslektor

Instruktioner till sökande av anställning som forskarassistent och biträdande universitetslektor.

Ansökan skickas in via universitets rekryteringssystem MyNetwork. 

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala.

Docent

Anvisningar för dig som ansöker om docentur (gäller t o m  2017-12-31)

Anvisningar för dig som ansöker om docentur (gäller fr o m 2018-01-01)

Ansökningsförfarande:

Skicka ett e-postmeddelande till samfak@samfak.uu.se med information om att du avser ansöka om att bli antagen som docent vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Skriv Ansökan om antagning som docent (ange forskarutbildningsämne) i ämnesraden.

Inom ett par arbetsdagar får du svar på ditt e-postmeddelande innehållande en personlig länk till rekryteringssystemet. Ansökan ska inlämnas via denna länk.

Excellent lärare

Samhällsvetenskapliga fakulteten utlyser en gång per år möjlighet att ansöka om att antas som excellent lärare (Excellent Teacher) vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Utnämningen som excellent lärare är avsedd för de lärare som särskilt har utmärkt sig i sin lärarroll.

Universitetets och fakultetens riktlinjer för antagning av excellent lärare beskriver vem som är behörig att söka, vilka krav som ställs på dokumentation med mera.

Sök till att bli excellent lärare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten!

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden utlyser härmed möjlighet att ansöka om att antas som excellent lärare (Excellent Teacher) vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Utnämningen som excellent lärare är avsedd för de lärare som särskilt har utmärkt sig i sin lärarroll.

För information om behörighet, krav på dokumentation med mera:

Rektors riktlinjer för antagning av excellent lärare

Fakultetens riktlinjer för antagning av excellent lärare

 

Ansökningsförfarande

Skicka ett e-postmeddelande till samfak@samfak.uu.se med information om att du avser ansöka om att bli antagen som excellent lärare i god tid innan sista dag för ansökan. Skriv Excellent lärare 2018 i ämnesraden.

Inom ett par arbetsdagar får du svar på ditt e-postmeddelande innehållande en personlig länk till rekryteringssystemet. Ansökan ska inlämnas via denna länk. Sista dag för att skicka in din ansökan via rekryteringssystemet är 2018-02-07.

Upplysningar kan lämnas av ordförande för nämnden för excellent lärare Jan Lindvall alternativt tel. 018-471 7203, eller fakultetshandläggare Måns Hellström; alternativt tel. 018-471 2885

Sakkunnigarvoden

Ersättning till sakkunniga i rekryterings- och befordringsärenden.

Kontakt

Kontakta: samfak@samfak.uu.se