PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

De samordnar uppdraget

  • Rektor har uppdragit professor Elisabet Nihlfors att med stöd från avdelningen för uppdragsutbildning samordna universitetets initiativ och åtgärder kopplade till nyanlända och integrationsfrågor.
  • Personalavdelningen handlägger regeringsuppdraget, både avseende mottagning av nyanlända och personer med funktionsnedsättning. Detta innebär att personalavdelningen ansvarar för kartläggning av antal praktikplatser, tillhandhållandet av dessa till Arbetsförmedlingen samt uppföljning och avrapportering av arbetet till Statskontoret.
  • Samordnare på personalavdelningen är mångfaldsspecialist Hooshang Bazrafshan.