PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Lönesamtal och lönesättande samtal

Lönesamtal

Inför lönerevision ska medarbetare erbjudas ett lönesamtal i syfte att tydliggöra sambandet mellan medarbetarens arbetsresultat och löneutveckling.
Lönesamtal

Lönesättande samtal

Från och med lönerevisionen 2016 tillämpas lönesättande samtal för medlemmar inom Saco-S. Berörda verksamheter är universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket, UU Innovation, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och internrevisionen. För dessa medarbetare ersätts såväl lönesamtalet och löneförhandlingarna med Saco-S med ett lönesättande samtal mellan chef och medarbetare.

Lönesättande samtal

Bedömningsområden och lönekriterier

För samtliga medarbetare finns bedömningsområden som beslutats av universitetsledningen och som ska ligga till grund för bedömningen av arbetsprestationer. Inom varje bedömningsområde finns förslag på lönekriterier som kan användas på varje enskild arbetsplats.

Bedömningsområden och lönekriterier