Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Lönekartläggning

I Diskrimineringslagens 3 § 8 står det att arbetsgivare ska göra en lönekartläggning. Syftet med en lönekartläggning är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.

Diskrimineringsombudsmannens riktlinjer har legat till grund för lönekartläggningen 2016. Detta innebär att:

  • Samverkan har skett med de fackliga organisationerna vid Uppsala universitet.
  • Kriterier för lönesättning och andra anställningsvillkor har analyserats.
  • Grupper av lika arbeten har analyserats för att identifiera löneskillnader mellan könen.
  • Grupper av likvärdiga arbeten har analyserats för att identifiera löneskillnader mellan könen.
  • Lönespridningen inom grupper av lika och likvärdiga arbeten har analyserats.
  • En handlingsplan har upprättats för att vidare utreda löneskillnader mellan könen i de grupper där arbetsgivaren inte kunnat förklara dessa. 

Bilaga: Lönekartläggning 2016