Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Lönerelaterade rutiner

För utbetalning av reseräkningar, utlägg och förmåner ska sammanställning och kvitton inkomma till gemensam lön senast den 10:e i månaden. Detta för att granskning ska hinna göras innan kontering och attest sker på inst/motsv innan lönekörningen.

1. Sjukanmälan – egenrapportering via Primula eller till löneenheten

Sjukanmälan gör du själv första sjukdagen, antingen via egenrapportering (Primula) eller till löneenheten via mail eller telefon. Precis som idag ska du när du är sjuk i mer än sju dagar lämna sjukintyg till din administratör på institutionen/motsvarande. Är du sjuk i mer än 14 dagar behöver du även skicka in sjukintyg till Försäkringskassan för att få ut ersättning vid sjukdom.

När du åter är i tjänst friskanmäler du dig via egenrapportering (Primula).

I övrigt gäller de rutiner som ni fastställt vid institutionen/motsvarande.

2. Återtag av semester/ledighet (ej VAB och ledighet för annan anställning)

Du har nu som medarbetare möjligheten att via egenrapportering i Primula återta beviljad semester eller ledighet (förutom VAB och ledighet för annan anställning).

3. Reseräkningar och kvitton granskas och arkiveras av löneenheten

Reseräkningar egenrapporteras i Primula, sammanställningen av din reseräkning skrivs ut och skickas tillsammans med alla kvitton (efter att de fästs överskådligt på underlag) till den gemensamma lönefunktionen för granskning och arkivering. 

4. Endagarsresor

Du kan rapportera flera olika resor i ett och samma formulär så länge du inte haft någon övernattning. Exempelvis är detta lämpligt att använda om du har haft utlägg för återkommande resor mellan Uppsala och Stockholm eller någon annan närliggande ort.

5.Utlägg (ej resa) hanteras precis som reseräkningar

Övriga utlägg som ej har med resa att göra kommer att hanteras på motsvarande sätt som beskrivs ovan för hantering av reseräkningar.

6.Reseräkningar och utlägg i samband med EU projekt

Vid reseräkningar och utlägg (ej resa) skannar du dina kvitton och bifogar filen med dina skannade kvitton till ditt ärende i Primula. Du bifogar även ett elektroniskt underlag som styrker syftet med din resa (exempelvis en mötesinbjudan eller en agenda). Både filen med dina skannade kvitton och underlaget som styrker syftet med din resa behöver vara bifogade i ditt ärende i Primula innan det skickas. Detta för att de som granskar ärendet ska kunna se till att regler och riktlinjer för EU projekt uppfylls. Kvitton och den utskrivna sammanställningen av din resa skickas i vanlig ordning till löneenheten.

7. Friskvårdsersättning

Ersättning för friskvård ersätts med upp till 2 000 kr per anställd och år. Utlägg (exempelvis för motionskort) görs av den anställde och egenrapporteras (i Primula).

8. Reseförskott begränsas

9. Anmälan tjänsteresa

I samband med resa kan en anmälan av tjänsteresa fyllas i. Anmälan tjänsteresa görs genom egenrapportering i Primula och skickas för godkännande av din chef. De uppgifter som du har lagt in när du gör din anmälan kommer att lagras och finnas kvar för att förenkla för dig när du senare gör din reseräkning. Det är upp till varje institution/motsvarande att bestämma vilka regler och riktlinjer som gäller inom institutionen för anmälan av tjänsteresa. 

10. Skattepliktiga förmåner

Skattepliktiga förmåner kan nu egenrapporteras i Primula.

a. Medlemsavgifter (i t ex intresseföreningar relaterade till arbetet)
Har du gjort ett utlägg för medlemsavgift egenrapporterar du ditt utlägg i Primula under ”resor/utlägg/förmåner”, ”utlägg ej resa”.

Om du istället har fakturerat institutionen sköts detta automatiskt och du blir förmånsbeskattad på din lön.

b. Skattepliktiga förmåner: parkering

11. Sjukvårdsersättning

Ersättning för utlägg kopplat till medicin och sjukvård kräver originalkvitton. Sjukvårdsersättning egenrapporteras numera via Primula, kvitton skickas sedan till löneenheten som sedan ersätter utlägget på löneutbetalningen.  Det gäller medicin och läkarbesök m.m. enligt villkorsavtalet.

12. Information om avtal, pensionsfrågor och individuella utredningar

 

Kontaktuppgifter till löneenheten