Lika villkor vid rekrytering

Standardformulering avseende lika villkor vid rekrytering
 

Uppsala universitets standardformulering, vilken ska finnas med vid annonsering av samtliga anställningar, är:

”Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.”

Om de(n) som ansvarar för rekryteringen önskar att särskilt eftersöka underrepresenterat kön kan text om detta adderas till standardformuleringen. En bedömning ska då göras med hänsyn till könsfördelningen inom den aktuella befattningsgruppen vid arbetsplatsen (se nedan). Till standardformuleringen läggs meningen:

”För närvarande är det fler män/kvinnor än kvinnor/män bland (kategori) inom Teknat/Humsam/Medfarm. Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning inom denna kategori."

Prövning av könsfördelning vid rekrytering
 

För att kunna jämföra lika och likvärdiga arbeten ur ett jämställdhetsperspektiv har befattningarna vid universitetet delats in i olika arbetsområden.

Indelningen baseras på universitetets befattningsbenämningar och en klassificering enligt BESTA (Befattningsgruppering för statistik i staten). BESTA är ett obligatoriskt system för att gruppera statliga befattningar efter arbetsuppgifternas innehåll och svårighetsgrad.

Befattningarna vid universitetet är indelade i 11 arbetsområden med 54 undergrupper. För att hitta rätt arbetsområde och grupp ska man söka på position 5 och 6 i BESTA-koden som totalt innehåller 9 positioner. Detta går att göra under statistikfunktionen i Primula.

För att jämföra exempelvis lönenivåer eller könsfördelning i befattningsgrupp G2, universitetslektor, anger man G2 i BESTA-koden. Befattningen måste alltså ha fått en BESTA-kod innan det går att fastställa underrepresenterat kön vid en rekrytering.

Så bedöms könsfördelningen
 

Bedömningen görs med hänsyn till könsfördelningen inom den aktuella befattningsgruppen vid arbetsplatsen. Om något av könen har mindre än 40 procents representation är det ojämn könsfördelning.

Om det finns färre än sju (7) anställda inom aktuell befattningsgrupp på institutionen görs bedömningen på fakultetsnivå. Om även fakulteten har färre än sju (7) anställda inom aktuell befattningsgrupp görs bedömningen på nästa nivå, det vill säga inom vetenskapsområdet. Om också denna nivå har färre än sju (7) anställda inom aktuell befattningsgrupp görs bedömningen på hela universitetet. Se nedanstående indelning.

Nivå I

Institution/motsvarande

Om det är färre än sju (7) anställda inom aktuell befattningsgrupp gå till nivå II

Nivå II

Sektion/fakultet

Om det är färre än sju (7) anställda inom aktuell befattningsgrupp gå till nivå III

Nivå III

Vetenskapsområde

Om det är färre än sju (7) anställda inom aktuell befattningsgrupp gå till nivå IV

Nivå IV

Hela universitetet

 

Beslut om avsteg från resultatet av befattningsgruppsindelningen

Mätningen av könsfördelningen görs enligt en modell av befattningsgrupper utifrån BESTA- kodningen.

I undantagsfall finns behov av att göra avsteg från resultatet av gruppindelningen. Dessa beslut fattas av HR-direktören.

Beslut om delegation

Rektor har beslutat delegera avgörandet till HR-direktören (UFV 2004/197).

Kontakt

HR-avdelningen