Nya regler ska stärka arbetet mot diskriminering

De nya reglerna i diskrimineringslagen, som träder i kraft den 1 januari 2017, innebär att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering som har samband med samtliga sju diskrimineringsgrunder kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Aktiva åtgärder för att motverka diskriminering oavsett diskrimineringsgrund

Målet är att universitetet ska ha ett långsiktigt och systematiskt lika villkorsarbete som omfattar samtliga diskrimineringsgrunder och att arbetet ska bedrivas på alla nivåer inom universitetet.

Med aktiva åtgärder avses ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

De förebyggande och främjande aktiva åtgärderna ska omfatta:

Arbetslivsområdet

Utbildningsområdet

  1. Arbetsförhållanden
  2. Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
  3. Rekrytering och befordran
  4. Utbildning och övrig kompetensutveckling
  5. Möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap
  1. Antagnings- och rekryteringsförfarande
  2. Undervisningsformer och organisering av utbildningen
  3. Examinationer och bedömningar av studenternas prestationer
  4. Studiemiljö
  5. Möjligheter att förena studier med föräldraska

Plankravet utgår

Dagens krav på planer ersätts med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation.

Det finns inte längre ett plankrav i lagen vilket innebär att universitetet inte behöver upprätta planer. De fakulteter/institutioner som vill fortsätta att ha en plan kan fortsätta med det.

De planer som fastställts innan årets slut gäller för den period de omfattar: 1 år eller 3 år.

Ramverk för hur arbetet ska bedrivas

Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska:

1) undersöka om det finns risker för diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier eller repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten

2) analysera orsaker till upptäckta hinder och risker

3) vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas

4) följa upp och utvärdera arbetet.

Dokumentation och återrapportering

Dokumentationen ska redogöra för de förebyggande och främjande åtgärder som har vidtagits eller planeras samt resultat och analys av undersökning av risker och hinder som har genomförts. Uppföljning och utvärdering ska också ingå i dokumentationen.

Hur vi under verksamhetsåret genomför det systematiska lika villkorsarbetet ska kontinuerligt dokumenteras och utvärderas på alla nivåer. Ansvarig vicerektor/dekan/prefekt/chef/motsvarande sammanställer dokumentation och utvärdering i slutet av året och återrapporterar till rektor.

Arbetet under 2017

Under 2017 kommer arbetet med att utforma ett systematiskt lika villkorsarbete pågå parallellt med det lika villkorsarbete som redan bedrivs på alla nivåer inom universitetet.

En förutsättning för att Uppsala universitet ska kunna bedriva ett systematiskt lika villkorsarbete är att det finns kompetens på alla nivåer i verksamheten och att det framför allt finns relevant kompetens hos universitetets stödfunktioner på universitetsförvaltningen som ska fungera som stöd till chefer, medarbetare och studenter. Specialister inom lika villkorsområdet på personalavdelningen kommer att förstärkas med en stödresurs som placeras vid studentavdelningen

Det systematiska lika villkorsarbetet ska ske i samverkan med verksamma vilket innebär att det kommer att behövas arbetsgrupper, referensgrupper, informationsträffar, utbildningsinsatser för ansvarig vicerektor/dekan/prefekt/chef/motsvarande, verksamhetsnära HR, lika villkorsombuden med flera.