Bakgrund

I regeringens regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende universitet och högskolor fastställs att alla lärosäten ska ta fram en plan för hur lärosätet avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Arbetet med jämställdhetsintegrering skiljer sig från, och går utöver, ett likavillkorsarbete med utgångspunkt i framför allt Diskrimineringslagen. Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhet integreras och blir en del av den ordinarie verksamheten på samtliga nivåer inom universitetet. Uppsala universitets plan för jämställdhetsintegrering under perioden 2017-2019 fokuserar på följande insatsområden:

Kompetensutveckling på chefsnivå
Innehåll och utformning i utbildningar
Universitetsgemensamma styrdokument
Rekrytering och kompetensförsörjning
Intern resursfördelning

Ladda ner Plan för jämställdhetsintegrering från Mål och regler: http://regler.uu.se/dokument/?contentId=645008.