Funktionsnedsättning

Uppsala universitet arbetar aktivt med att förbättra tillgängligheten för studenter, anställda och besökare. Därför finns en handlingsplan som beskriver vad universitetet gör för att öka tillgängligheten till universitetets lokaler, information och verksamhet.

Läs mer i Handlingsplan för lika villkor.

Stöd vid funktionsnedsättning

Personer med en funktionsnedsättning som är anställda vid Uppsala universitet har rätt till skäliga stöd- och anpassningsåtgärder i sin arbetssituation.

Är du anställd eller doktorand med anställning och har en funktionsnedsättning och är i behov av stöd eller anpassning i din arbetssituation ska du i första hand vända dig till din närmaste chef. Vid behov kan du också kontakta lika villkorsspecialisterna på HR-avdelningens Enhet för HR-stöd via likavillkor@uadm.uu.se.

Som anställd och doktorand med anställning har du tillgång till universitetets företagshälsovård.

Vid anpassningar som inte ingår i universitetets ansvar för en god arbetsmiljö kan du eller arbetsgivaren söka ekonomiskt bidrag hos Försäkringskassan.

Om du är i behov av teckenspråkstolk, kontakta Tolkcentralen vid Uppsala läns landsting. Är du anställd på Campus Gotland vänder du dig till Tolkcentralen, Region Gotland. Behöver du teckenspråkstolk vid fortbildning eller konferenser kan du söka bidrag för detta hos Arbetsförmedlingen.

Om du behöver producera anpassad litteratur kopplad till arbetet kan du ansöka om att får kostnaden betald hos Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen erbjuder även ett samtalsstöd till anställda och arbetsgivare. Det kan handla om stöd kring psykosociala frågor som stresstålighet, samarbete, kommunikationsförmåga, förhållningssätt och bemötande.

Information till studenter och doktorander utan anställning
Information riktad till studenter eller doktorander utan anställning med funktionsnedsättning finns på externwebben.

Ladda ner folder
Se universitetets folder om stöd vid funktionsnedsättning:
Stöd till studenter, doktorander och anställda som har en funktionsnedsättning (pdf)

Anpassning av tillgänglighet - akuta behov

Behov av anpassningar för tillgänglighet för enskilda funktionsnedsatta personer kan uppstå innan generella åtgärder genomförts. Sådana anpassningar behöver vanligen genomföras utan dröjsmål. I länken nedan kan du läsa om vilken handläggningsordning som gäller vid anpassning av lokaler respektive inredning och utrustning:

Anpassning av lokaler och utrustning.

Tillgänglighet i lokaler

Information om universitetets lokaler.

Fakta om funktionsnedsättning

Vill du lära dig mera om funktionsnedsättning så finns mer information att hämta här:

Infoteket om funktionshinder.