PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Personalfortbildning inom Europa

Erasmusprogrammet inom Europa

Erasmus+ är Europeiska unionens nya program för utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott. Programmet löper från januari 2014 t.o.m. läsåret 2020/2021. Inom Erasmus+ finns den del som kallas Erasmus Mobilitet. Inom denna kategori finns det möjligheter till utbyte och praktik i Europa för studenter och anställda vid universitet och högskolor som, via ett Erasmus Charter for Higher Education, är anslutna till programmet.

De 28 medlemsländerna i EU samt Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och Norge deltar i programmet som så kallade "programländer". Schweiz deltog förut i programmet men har blivit uteslutet på obestämd tid.

Erasmuskoordinatorerna på institutionerna administrerar utbytesavtalen och Internationella kansliet handlägger stipendieansökningarna för både studenter och anställda.

Kontakta gärna Emma Elliott på erasmus@uu.se om du har några frågor.

Se även Lärarutbyte.

Ansökningskriterier

Anställda vid Uppsala universitet kan få bidrag för att utveckla sitt arbete vid ett universitet, på ett företag eller i en organisation i ett annat europeiskt land. Även doktorander kan åka på personalfortbildning, om aktiviteten är kopplad till doktorandens möjliga framtida yrke eller pågående arbete vid Uppsala universitet. Personalfortbildningen kan exempelvis vara "jobbskuggning" av en kollega vid ett partneruniversitet, eller att gå en kurs med koppling till sina dagliga arbetsuppgifter. Fortbildningen ska vara på heltid i minst två hela dagar (exklusive resa t/r) och högst 2 månader/60 dagar. Det krävs inget utbytesavtal med det universitet/företag som du gör din fortbildning på men ni ska komma överens om ett "Training Programme" i förväg.

Inom personalfortbildning är det också vanligt med så kallade "Staff Training Weeks" då Europeiska universitet en gång per år anordnar ett gemensamt program för flera besökare åt gången. Staff Training Weeks har ofta särskilda teman. Att åka på Staff Training Week kan innebära att man inte får lika mycket personligt utbyte men istället får en större chans att nätverka med personer från många olika europeiska universitet. Du kan bland annat hitta Staff Training Weeks i den nystartade portalen staffmobility.eu.

Observera att det inte är tillåtet att åka på personalfortbildning till EU-institutioner.

Ansökningsformulär - Fylls i och skickas till Internationella kansliet innan du åker

Bekräftelseblankett - Ska fyllas i medan du är utomlands

Villkor

Hur gör man?

 1. Du måste själv hitta en lämplig mottagare/anordnare genom tex. nätverk du eller institutionen är medlem i eller de partneruniversitet som din institution har goda kontakter med.  
 2. Förankra utlandsvistelsen med din närmsta chef/prefekt/motsvarande.
 3. Planera din vistelse. Kom överrens om en lämplig tidpunkt för fortbildningen.
 4. Ansök om medel. Skicka in ansökan under någon av de ansökningsomgångar som finns: 22/9-22/10, 15/11-30/11, 1-31/1, 15/3-15/4. Tänk på att vara ute i god tid och skicka in i lämplig ansökningsomgång. Ansökningar kan endast godkännas om de kommit in innan starten på resan. Ansökan sker elektroniskt via Moveon och länken till ansökan publiceras här under varje ansökningsomgång. Detta ansökningsförfarande är under uppbyggnad under HT17, varför vi parallellt tar emot ansökningar skickade till erasmus@uu.se.
 5. Ansökningar behandlas av Internationella kansliet efter varje avslutad ansökningsomgång, och beslut till alla sökande skickas i skälig tid. Ansökningar beviljas tills alla lärosätets tilldelade medel är förbrukade, så ju tidigare på läsåret som du söker desto större är chansen att bli beviljad medel. Hittills har alla som ansökt och uppfyllt kraven beviljats bidrag men ju längre i förväg du kan planera desto bättre. I beviljande beslut anges hur mycket medel din institution tilldelas för ditt utbyte. Detta beslut är baserat på antal dagar (heltid) i undervisningsuppdraget som angivet i ansökan. Om antalet dagar ändras kommer även stipendiebeloppet att ändras.
 6. Du genomför uppdraget vid mottagande lärosäte. Se till att få bekräftelseblanketten "Confirmation Form” underskriven av mottagande universitet.
 7. Inom en månad efter hemkomst ska du göra en reseräkning i Primula till din institution så att du får ersättning för dina kostnader. Kort efter att du har återvänt kommer du att få ett automatgenererat mail skickat till dig med en länk till den reserapport ”Erasmus Participant Report” som du ska fylla i.  
 8. Skicka "Confirmation Form" till erasmus@uu.se och skriv vad ekonomiadminstratören på din institution heter så tar vi kontakt med honom/henne och ordnar med omföringen av medel till institutionen.

Ersättningsnivåer

Ersättningen kommer i två olika delar, tillsammans bildar de ett schablonbelopp som förs över till institutionen efter genomförd personalfortbildning. Beloppet är fast, alltså oberoende av faktiska kostnader. Berörd institution ska vara beredd att medfinansiera de indirekta kostnader som uppkommer i samband med aktiviteten.

Växelkursen som används är satt av kommissionen och anges i beslutet/beviljandet av stipendieansökan.

Resekostnader tur och retur baseras på avståndet mellan avreseort och orten där personalfortbildningen äger rum (fågelvägen). För att räkna ut avståndet används EU-kommissionens verktyg: Distance calculator

Avstånd

Resa från avreseort till platsen där utbytet/fortbildningen äger rum (enkel resa)

Bidrag

Bidrag per resenär för resa t/r

Resor mellan 100 och 499 km

180 EUR

Resor mellan 500 och 1999 km

275 EUR

Resor mellan 2000 och 2999 km

360 EUR

Resor mellan 3000 och 3999 km

530 EUR

Resor mellan 4000 och 7999 km

820 EUR

Resor som är 8000 km eller längre

1100 EUR

Notera att det inte blir något resestöd för lärar-/personalmobilitet när avståndet är mindre än 100 km fågelvägen (t.ex. Malmö – Köpenhamn). Avståndet mäts enkel väg men summorna ovan gäller för en tur och returresa. Det kommer att finnas ett verktyg för att räkna avståndet mellan olika städer.

Schablonbelopp för att bidra till kostnader för hotell, traktamente och övrigt. Beloppet baseras på antal dagar (heltid) som lärarutbytet pågår.

Mottagarland

Ersättning per dag de första 14 dagarna

Ersättning per dag fr.o.m. dag 15 t.o.m. dag 60

Grupp A – Danmark, Irland, Nederländerna, Storbritannien

160 EUR

112 EUR

Grupp B – Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Polen, Rumänien, Turkiet, Ungern, Österrike

140 EUR

98 EUR

Grupp C – Tyskland, Lettland, Malta, Makedonien Portugal, Slovakien, Spanien

120 EUR

84 EUR

Grupp D – Estland, Kroatien, Litauen, Slovenien 

100 EUR

70 EUR

Exempel 1
En antagningshandläggare åker för att jobbskugga en kollega på antagningsenheten vid ett universitet i Prag. Handläggaren reser till Prag på måndag eftermiddag, jobbskuggar tisdag, onsdag och torsdag, och åker hem fredag förmiddag.

Ersättning: 695 EUR.

 • Distansen mellan Uppsala och Prag är 1100 km enkel väg så ersättningen för resa blir: 275 EUR
 • Tre fortbildningsdagar i Tjeckien: 140x3= 420 EUR

Exempel 2
En administrativ assistent åker för att gå en kurs i ett datasystem vid ett företag i Granada. Kursen är tre veckor lång, inklusive två helger.

Ersättning: 2460 EUR

 • Distansen mellan Uppsala och Granada är 2940 km enkel väg så ersättningen för resa blir: 360 EUR.
 • Tre arbetsveckor + två helger = 19 dagar i Spanien: (14x120)+(5x84)=2100 EUR

Försäkring

Eftersom fortbildningen sker inom ramen för din tjänst är du under resan försäkrad av Kammarkollegiets tjänstereseförsäkring.

Tips och viktigt att tänka på

 • Du ansvarar själv för att hitta en lämplig mottagare/arrangör och du ansvarar själv för kontakten med mottagaren. Vissa lärosäten har tyvärr inte möjlighet att ta emot inkommande besök och det kan också finnas lokala regler som begränsar när, och hur lång tid, de kan ta emot besökare. 
 • Det går bra att åka flera stycken till ett och samma lärosäte under samma period (dock max tre personer samtidigt). Det behöver inte vara personer med samma arbetsuppgifter och inte ens från samma institution, en lärare kan med fördel åka tillsammans med en administratör. Det kan vara roligare för er, bättre för institutionen/-erna och lättare för värdlärosätet om man åker tillsammans.
 • Doktorander kan åka på både personalfortbildning och lärarutbyte.
 • Anställda kan beviljas medel för att åka på personalfortbildning fler än en gång per läsår, om det är väl motiverat och olika typer av aktiviteter. Det är inte tillåtet att kombinera flera mottagare under en och samma resa, det räknas då som två olika resor.
 • Akademiska konferenser eller besök vid universitet för att diskutera utbytesavtal eller andra typer av samarbete är inte godkända för Erasmus personalfortbildning.

Exempel på personalfortbildning


Exempel 1
En ekonomiadministratör åker och jobbskuggar en kollega vid ett partneruniversitet och lär sig hur deras ekonomiavdelning och rutiner fungerar.

Exempel 2
En internationell koordinator åker på "Staff Training Week" som anordnas vid ett partneruniversitet. Utöver veckans program får koordinatorn också träffa andra koordinatorer från andra europeiska universitet.

Exempel 3
En lärare åker och jobbskuggar kollegor vid ett partneruniversitet. Läraren är med i förberedelsen av föreläsningar och seminarier och deltar som åhörare men undervisar inte själv.

Exempel 4
Två studievägledare, från olika institutioner, åker tillsammans till ett partneruniversitet och tar del av hur deras studie- och karriärvägledning fungerar.

Exempel på kombinerat lärar- och personalutbyte


Exempel 1
Lärarutbyte + Jobbskuggning (personalfortbildning)

En lärare som har undervisat vid utländska universitet förut gästföreläser vid ett partneruniversitet. En annan lärare vid samma institution passar på att åka med som åhörare för att i framtiden själv kunna undervisa utomlands.

Exempel 2
Lärarutbyte + Training/Jobbskuggning (personalfortbildning)

En lärare gästföreläser vid ett partneruniversitet. En studievägledare vid samma institution följer med för att lära sig mer om studievägledning vid detta universitet.