PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Chef och ledare

Chefer på alla nivåer och inom alla verksamheter erbjuds olika typer av stöd och utbildningar. Ibland är chefskapet tidsbundet, vilket innebär att den anställde under en period axlar ansvaret som chef.

Med chefskapet följer en delegation av ansvar och befogenheter. Genom chefsprogrammet som är obligatoriskt för alla prefekter och ställföreträdande prefekter – och öppet för samtliga chefer inom universitetet - fås kunskap om vad rollen som chef innebär och var stöd kan erhållas i de olika frågor som ansvaret medför. Chefsprogrammet ger grundläggande kunskaper om ansvar, befogenheter, lagar och regler som gäller vid Uppsala universitet. 

Inte bara chefer förväntas vara ledare utan även många andra ansvarar för att driva och utveckla verksamheten. Ledarutvecklingsprogram, kommunikationsutbildningar och andra typer av stöd och utbildningar för ledare erbjuds (gruppledare, forskningsledare, projektledare eller en anställd som har någon annan typ av ledaransvar).