PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Din semester

Intjänandeår och semesterår sammanfaller och är detsamma som kalenderår vilket innebär att du redan under ditt första anställningsår kan ta ut betald semester.

Minst 20 semesterdagar ska tas ut varje kalenderår. Om dina totala semesterdagar är färre än 20 under ditt första anställningsår ska dessa dagar tas ut före den 31 december om din anställning påbörjas senast den 31 augusti. I övrigt se stycke om sparade semesterdagar.

 

Antal semesterdagar för helt kalenderår:

  • 28 semesterdagar t.o.m. det år du fyller 29 år
  • 31 semesterdagar fr.o.m. det år du fyller 30 år
  • 35 semesterdagar fr.o.m. det år du fyller 40 år

För att få full betald semester måste du vara anställd hela året. Är du anställd under en del av kalenderåret minskas semestern i förhållande till anställningstiden. Samma gäller om du slutar din anställning vid universitetet och i regel om du är tjänstledig/frånvarande utan lön.

Om du byter placering inom universitetet tar du med dig de semesterdagar som du inte utnyttjat till din nya placering.

Så här söker du semester

Om du inte arbetar ett helt kalenderår

1. Ta reda på antalet semesterdagar du har rätt till vid heltid utifrån din åldersgrupp.

2. Multiplicera årsemestern med din arbetsperiod (antal anställningsdagar).

3. Dividera kvoten med antalet dagar på ett år (365, eller 366 på ett skottår) så får du fram antalet semesterdagar du har rätt till.

4. Dagarna avrundas uppåt till närmaste heltal om beräkningen har gett dig ett tal med decimaler.

Exempel: Du som har 35 dagars årssemester och påbörjar din anställning den 1 oktober har 92 anställningsdagar det året.

35 x 92/365 = 8,822 = 9 betalda dagar

Kvotsemester

För en arbetstagare som har sin arbetstid förlagd måndag – fredag, räknas varje arbetsdag under semesterperioden som en semesterdag. För arbetstagare som har sin arbetstid koncentrerat förlagd så att antalet arbetsdagar i en vecka eller i genomsnitt för en vecka normalt understiger fem ska semesterdagarna kvotberäknas vid uttag.

Se Villkorsavtalen 5 kap. 9-10§§.

Antalet intjänade semesterdagar med semesterlön för den som arbetar koncentrerat är lika många som för den som arbetar måndag-fredag. Detta gäller oavsett om arbetstagaren arbetar hel- eller deltid. Om en arbetstagare som har sin arbetstid koncentrerad till tre arbetsdagar per vecka, bara skulle behöva förbruka tre semesterdagar för att vara ledig en vecka, skulle dennes årssemester räcka till fler lediga veckor än för en arbetstagare med arbetstiden jämnt förlagd.

För att arbetstagare med koncentrerad arbetstid totalt sett inte ska få längre semesterledighet än arbetstagare som arbetar fem dagar i veckan, måste därför semesterdagarna vid uttag beräknas som om arbetstiden var förlagd till fem arbetsdagar per vecka.

Semesterkvoten beräknas genom att dela  5 med antal arbetsdagar per vecka:

 

Obetald semester

Om du inte har rätt till full betald årssemester har du däremot rätt till obetald semester så att den sammanlagda semestern (det vill säga inklusive intjänad semester) uppgår till fem veckor. Om anställningen börjar den 1 september eller senare har du istället rätt till en vecka. När du tar ut obetald semester görs ett avdrag för varje semesterdag.

Uttag av semester och semester del av dag

Då du tar ut semester räknas varje helgfri vardag som semesterdag.

Om du jobbar deltid och tar ut semester en dag räknas detta som hel semesterdag.

Semester som tas ut under en del av dagen räknas som en hel semesterdag.

Sparad semester

Du som har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar för ett visst kalenderår får spara en eller flera av de överskjutande dagarna till ett annat år enligt villkorsavtalen. Som undantag från detta, enligt lokalt kollektivavtal, gäller att du som börjat din anställning den 1 september eller senare på året får spara de semesterdagar som tjänas in det första året till ett senare semesterår. Möjligheten att spara gäller även dig som återgår i arbete den 1 september eller senare efter att ha haft semesterdiskvalificerande ledighet januari-augusti.

Du får inte ha fler sparade dagar än 35.

Medarbetare som efter årsskiftet har mer än 35 sparade semesterdagar kommer med automatik att få överskjutande dagar utbetalda i pengar med februarilönen enligt Villkorsavtalet, se nedan.

Villkorsavtal-T: 5 kap, 15§ ”Om en viss del av semestern på grund av arbetstagarens sjukdom eller av andra särskilda skäl inte har kunnat läggas ut under året, omvandlas den till sparad semester. Om den outtagna semestern inte ryms inom de 35 dagar som får sparas, betalas semesterlön ut för det överskjutande antalet dagar.”

Enligt en ändring av villkorsavtalet som trädde i kraft i oktober 2017 är det from 2018 inte tillåtet att ha fler än 30 sparade dagar. Möjligheten att spara semesterdagar ändras alltså från dagens 35 dagar till 30 dagar.

För den som den 1 januari 2018 har fler än 30 sparade dagar får de överskjutande dagarna tas ut fram t.o.m. den 31 december 2022.

Tänk på att innevarande års semester alltid måste tas ut innan du kan ta ut sparade dagar.

Semestertillägg

När du tar ut semester får du utöver din vanliga lön ett semestertillägg som motsvarar 0,44 procent av din aktuella lön* för varje betald semesterdag. Är du SACO-medlem motsvarar ditt semestertillägg 0,49 procent. Tillägget betalas ut med lönen i samband med semestern.

För dig som har schablonsemester betalas semestertillägget ut i oktober respektive semesterår.

*Med aktuell lön menas fast lön, minus fasta löneavdrag.

Semesterersättning

Semesterersättning utbetalas om du slutar din anställning vid Uppsala universitet innan du har fått ut all betald semester som du har rätt till.

Semester i anslutning till annan ledighet

Ska du ha semester i anslutning till annan ledighet, till exempel föräldraledighet, ska den läggas före eller efter ledigheten.

Frånvaromeddelande för post, e-post och telefon - så här gör du

_______________________________________________________

Semesterlagen (1977:480), Villkorsavtal och Villkorsavtal-T samt Lokalt kollektivavtal om villkor för sparad semester och om semester för lärare med flera* reglerar villkoren om semester. Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA) reglerar tidsbegränsade anställningar som kan motiveras inom ramen för en arbetsmarknadspolitisk åtgärd .

*Lärare avser lärarkategorierna som framgår av anställningsförordningen för universitetet. Även anställda med benämningen forskare, postdoktor, doktorand, assistent med utbildningsbidrag, assistent i egen forskarutbildning och amanuens omfattas av de villkor som gäller för lärare.