PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Föräldraledighet

Rätt till ledighet vid barns födelse

En arbetstagare har rätt att vara 100 procent ledig tills barnet blivit 18 månader. Det gäller oavsett om arbetstagaren har föräldrapenning från försäkringskassan eller inte. Därefter har arbetstagaren rätt att vara ledig när han eller hon uppbär föräldrapenning.

Vid adoption räknas 18 månader från och med den tidpunkt när arbetstagaren fått barnet i sin vård.

Ledigheten får delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår. Om ledigheten löper över årsskiftet anses ledigheten höra till det kalenderår ledigheten påbörjades. Med ny period menas också ändring av ledighetens omfattning. Till exempel om föräldern går från hel till halv föräldraledighet.

Begränsningen gäller inte vid tillfällig föräldrapenning.

Så här ansöker du om föräldraledighet - Anmälan görs två månader innan ledighetens början eller så snart som möjligt.

Ersättning från försäkringskassan/Föräldrapenning

Från Försäkringskassan har arbetstagaren rätt till ersättning i 480 dagar per barn. 390 dagar ersätts enligt sjukpenningnivån och 90 dagar enligt lägstanivån (för närvarande 180 kronor/dag). Vid flerbarnsfödsel får arbetstagaren ytterligare 90 dagar enligt sjukpenningnivån och 90 dagar enligt lägstanivån för varje barn utöver det första. Du kan ta ut föräldrapenning till och med den dag då ditt barn avslutat första året i grundskolan. Om ditt barn fyller 8 år efter skolavslutningen kan du ta ut föräldrapenning till och med den dagen barnet fyller 8 år. Arbetstagaren bör kontakta Försäkringskassan för att få reda på hur stor ersättningen är.

Arbetstagaren anmäler själv ledigheten till försäkringskassan och ansöker om föräldrapenning hos Försäkringskassan. Du bör även fråga Försäkringskassan om föräldrapenningens storlek.

Andreförälderdagar

I samband med barns födelse eller adoption har du som den andre föräldern rätt till tillfällig föräldrapenning i 10 dagar/barn (kallades tidigare pappadagar). Vid tvillingfödsel gäller 20 dagar. Dessa kan tas ut av någon annan försäkrad än den andre föräldern. Det är Försäkringskassan som beslutar om detta. Dagarna måste tas ut inom 60 dagar från det att barnet kommit hem från sjukhuset. Det är viktigt att du söker ledigheten när du vet både fr.o.m. och t.o.m. datum.

Så här ansöker du tillfällig föräldrapenning i samband med födelse.

Ansök om tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse hos Försäkringskassan, så snart som möjligt, senast samma dag.

Tillfällig föräldrapenning vid adoption

Vid adoption av barn under tio år har ni som föräldrar rätt till fem dagar var, om ni inte kommer överens om annan fördelning. Är du ensam adoptivförälder har du ensam rätt till alla dagar. Dagarna måste tas ut inom 60 dagar från det att du fått barnet i din vård. Det är viktigt att du söker ledigheten när du vet både fr.o.m. och t.o.m. datum.

Så här ansöker du om tillfällig föräldrapenning vid adoption.

Ansök om tillfällig föräldrapenning vid adoption hos Försäkringskassan, så snart som möjligt, senast samma dag.

Om du vill använda dagarna under utlandsvistelsen, ska du meddela Försäkringskassan innan du reser och få ett muntligt eller, via en blankett (pdf), skriftligt medgivande.

Föräldrapenningtillägg

Föräldrapenningtillägget är en ersättning från universitetet. Den beräknas utifrån den månadslön du tjänat in, 90 dagar i följd närmast innan föräldraledigheten.

Vid föräldrapenning enligt sjukpenningnivån ersätter universitetet 10 procent av daglönen upp till basbeloppstaket, ett så kallat föräldrapenningtillägg. Är årslönen högre än den maximala sjukpenningnivån (= 10 x basbeloppet) utgår dessutom en ersättning på de lönedelar som överstiger basbeloppstaket med 90 procent av daglönen.

Föräldrapenningtillägg utbetalas för högst 360 hela dagar för varje barnsbörd. Det blir inga extra dagar vid exempelvis tvillingfödsel. Tillägget utbetalas med hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels omfattning. När arbetstagaren får en åttondels föräldrapenning betalas inget föräldrapenningtillägg.

För att få ditt föräldrapenningtillägg skickar du ditt utbetalningsbesked från Försäkringskassan till löneenheten. Tillägget betalas ut nästkommande månad. Detta ska begäras senast 2 år efter den månad ledigheten avser.

Semesterrätt

Semesterrätten gäller när arbetstagaren är föräldraledig med ersättning från Försäkringskassan enligt sjukpenningnivån. Den som är helt ledig men uppbär en fjärdedels, halv, tre fjärdedels eller en åttondels föräldrapenning har bara semesterrätt på den del av ledigheten som ersätts med föräldrapenning. Innan ledigheten påbörjats bör 20 semesterdagar av innevarande års semester tas ut (vid rätt till minst 20 dagar), eftersom de inte får sparas. Det är viktigt att arbetsgivaren diskuterar med den som ska vara föräldraledig hur hon/han har tänkt ta ut sin föräldrapenning, så att rätt antal betalda semesterdagar kan beräknas. Det gäller även när föräldraledigheten löper under ett helt kalenderår.

Kontaktdagar

De så kallade kontaktdagarna upphörde 1 juli 2003. Kontaktdagarna finns däremot fortfarande kvar för funktionshindrade barn som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det är 10 kontaktdagar per barn och år. Intyg ska uppvisas hos löneenheten.

Partiell ledighet

Som anställd har du möjlighet att vara partiellt föräldraledig utan föräldrapenning tills utgången av det skolår barnet fyller 12 år. Med skolår avses här tiden från en hösttermins början till nästa hösttermins början. Denna ledighet bryts ej vid semester. Sök F-ledig utan ers fr FK.

Du kan också vara partiellt föräldraledig med föräldrapenning. Denna ledighet ska brytas vid semester. Sök F-ledig ev ers fr FK.

Du kan inte ha semester och vara föräldraledig med föräldrapenning från Försäkringskassan samtidigt.

Återgång i arbetet

Arbetstagaren har rätt att avbryta sin påbörjade ledighet och återuppta sitt arbete i samma omfattning som före ledigheten. Arbetsgivare ska underrättas om detta senast två månader innan han eller hon återgår i arbete.

Kontaktuppgifter

Vid frågor vänligen kontakta: Löneenheten