Doktorand - student eller anställd?

Universitetens och högskolornas verksamhet är reglerad i Högskolelagen (HL). Högskolelagen innehåller bland annat övergripande bestämmelser om de statliga högskolornas organisation och om utbildningens struktur, men är för övrigt ganska kortfattad. I Högskoleförordningen (HF) ger regeringen ytterligare och mer detaljerade anvisningar. De flesta av de centrala föreskrifterna för utbildning på forskarnivå finns i kapitel 5 (anställning som doktorand) och 6 (utbildningen).

Enligt HF, kap 1 § 4, är en doktorand ”en student som är antagen till och bedriver utbildning på forskarnivå”. Detta betyder att en doktorand i första hand är en student som främst ska ägna sig åt sin egen utbildning. För att en doktorand ska anses ”bedriva” utbildning på forskarnivå krävs dock en viss grad av aktivitet och denna uppgift ska rapporteras in varje termin av institutionen. Uppgiften registreras i studiedokumentationssystemet Uppdok.

Doktoranders aktivitet

Graden av aktivitet kan av olika skäl variera över tid men det är viktigt att doktoranden själv vet vad som rapporteras då aktivitetsgraden ligger till grund för bedömningen av vissa arbets- och anställningsvillkor. Ett exempel är rätten att utnyttja företagshälsovården. Inrapporteringen av aktivitet gäller alla doktorander oavsett finansieringsform.

Att doktorander kan ha olika finansieringsformer för sin utbildning är något som kan leda till oklarheter. Är doktoranden student eller anställd och var vänder man sig med frågor? Svaret är att det kan se väldigt olika ut, beroende på om doktoranden har doktorandanställning eller inte. Kort sagt är alla doktorander studenter, medan vissa både är studenter och anställda.

Andra myndigheters villkor

För alla doktorander är det viktigt att sätta sig in i andra myndigheters villkor som till exempel Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens för att veta vad som gäller om något skulle hända som gör att avhandlingsarbetet försenas eller måste avbrytas. Personalavdelningen kan inte alltid svara på vad som gäller för enskilda doktorander då det inte bara beror på om han eller hon är anställd vid Uppsala universitet, utan också om personen arbetat tidigare, hur länge, vilken inkomst man då hade etc. Att veta vilken social trygghet man har som doktorand är alltså viktigt att ta reda på för alla doktorander, men för doktorander utan anställning är det detta särskilt viktigt.

Här kan du läsa mer om vad som ska rapporteras om doktoranders aktivitet och försörjning.

Kontakt

HR-avdelningen

Externa länkar

Högskoleförordningen
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen