Nettostudietid för doktorander

För doktorsexamen ska nettostudietiden vara högst fyra år och för licentiatexamen högst två år. Enligt anvisningarna för rapportering av doktoranders aktivitet och försörjning i Uppdokär en termin alltid lika med ett kalenderhalvår. Höstterminen omfattar perioden juli till och med december och vårterminen perioden januari till och med juni. En doktorands aktivitet rapporteras som ett genomsnitt under terminen. En heltidsaktivitet är samma sak som en aktivitetsgrad på 100% vilket motsvarar 40 timmar i veckan i genomsnitt under ett kalenderhalvår. Institutionerna kan rapportera aktivitet och försörjning vid vilken tid som helst under innevarande kalenderhalvår. Om man gör rapportering tidigt måste man dock kontrollera uppgifterna i efterhand i slutet av kalenderhalvåret och se till att de stämmer med faktiska förhållanden.

Att ha kännedom om nettostudietiden, det vill säga hur lång tid som förbrukats och hur lång tid som finns kvar, är viktigt för att kunna planera avhandlingsarbetets olika faser. Det är således centralt att doktorand och handledare vid uppföljningen av den individuella studieplanen gör en bedömning om det arbete som återstår kan åstadkommas inom ramen för den kvarstående nettostudietiden.