Doktorandanställning

I Högskoleförordningens femte kapitel framgår följande:

  • En person får vara anställd som doktorand under högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.
  • Den första anställningen får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget.
  • En anställning som doktorand ska avse heltid. Om en doktorand begär det får anställningen avse deltid, dock lägst 50 procent av heltid.
  • En anställning som doktorand ska gälla tills vidare men längst till en viss tidpunkt och inte längre än ett år efter avlagd doktorsexamen.

Anställningsvillkor

En doktorand med anställning omfattas av de anställningsvillkor som gäller alla anställda vid Uppsala universitet, till exempel försäkringsskydd, rätt till semester och föräldraledighet. I vissa fall, till exempel för att ha rätt till vissa förmåner, krävs dock en aktivitetsgrad på minst 20 procent för doktorander. Som doktorand är det alltså viktigt att ta reda på vad som gäller i det specifika fallet.

Primula är ett verktyg som doktorander, precis som andra yrkeskategorier vid Uppsala universitet, bör vara väl bekant. I Primula webb kan en anställd själv friskanmäla sig efter sjukfrånvaro, ändra adressuppgifter med mera. För doktorander är det viktigt att sjukanmäla sig om man inte kan bedriva sina forskarstudier eftersom tiden för sjukskrivning inte räknas in i nettostudietiden. För övrigt ska doktorander, precis som andra yrkeskategorier, vara väl bekanta med och kunna använda övriga administrativa verktyg och stöd som universitetet tillhandahåller.

Läs mer om anställningsvillkor vid Uppsala universitet.
 

Lönestege för doktorander

Under första året på forskarutbildningen har en anställd doktorand en ingångslön som vid övergången till år två och tre ökas med ett fastställt belopp. Villkoren för att nå steg fyra och fem i lönestegen för doktorander är inte uttryckta i år utan i 50 respektive 80 procent, vilket avser de antal procent av kraven för doktorsexamen som ska ha uppnåtts. En grundregel är att villkoren om 50 respektive 80 procent ska anses ha uppnåtts efter 24 respektive 38 månaders heltidsstudier. Avvikelser från denna grundregel ska motiveras särskilt. Det är prefekten som fattar beslut om förflyttning i lönestegen för en doktorand, efter samråd med handledaren.

För vissa kategorier av doktorander förekommer lönetillägg. Om detta och om lönestegen i sin helhet kan du läsa här:

Lokalt kollektivavtal om löner för doktorander

Kontakt

HR-avdelningen