Den individuella studieplanen

Den individuella studieplanen är ett mycket viktigt dokument för doktorander. I riktlinjerna för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet finns följande hänvisning till högskoleförordningen:

För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan. Planen ska innehålla högskolans och doktorandens åtaganden och en tidsplan för doktorandens utbildning. Planen ska beslutas efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare. (HF, kap 6 § 29)

Det framgår också här att den individuella studieplanen ska följas upp och revideras minst en gång per år och om ”särskilda svårigheter kan förutses bör en tätare uppföljning samt alternativa tillvägagångssätt övervägas”. I klartext betyder det att det är mycket viktigt att minst en gång per år gå igenom den individuella studieplanen och kommentera eventuella avvikelser. Om det skulle uppstå problem av olika slag ska uppföljningen ske oftare. Den individuella studieplanen ska skrivas under av doktoranden, handledarna och prefekten och alla parter bör komma ihåg att den är ett juridiskt bindande dokument.

I riktlinjerna som vi hänvisar till ovan framgår det att utbildning på forskarnivå är ett gemensamt ansvar för doktorand och handledare. Vid Uppsala universitet ska varje doktorand ha kunniga och engagerade handledare som kontinuerligt ska följa utbildningens framåtskridande. Såväl handledarna som doktoranden ansvarar för att vid behov föreslå nödvändiga förändringar i den individuella studieplanen för att avhandlingsarbetet ska kunna avslutas inom den maximala nettostudietiden.

Här kan du läsa mer om vad den individuella studieplanen ska innehålla.