Redovisning av bisysslor

Handläggningsordningen framgår av rektorsbeslutet. Här lämnas mer ingående information om den praktiska hanteringen. Närmare anvisningar för anställdas redovisning och chefers handläggning finns dessutom i Primula webb.

1. Anställdas redovisning

Anställda registrerar bisyssla/ingen bisyssla i Primula webb, ”Min sida/Bisyssla” och skickar sedan uppgifterna. (https://primulaweb.uadm.uu.se/)

Redovisningen går till berörd chef, vilket i detta sammanhang är prefekt/motsvarande.

De som kommer att få redovisningar för handläggning i Primula är prefekter, föreståndare, intendenturföreståndare, överbibliotekarien samt inom universitetsförvaltningen, avdelningschefer.

2. Chefers beslut och yttrande

Ovanstående chefer mottar redovisningar från sina anställda i Primula webb, ”Handlägga/Bisyssla”.

Chefen ska, om en anställd redovisar att den inte har någon bisyssla, skicka ärendet, som då går till HR-avdelningen och mottas av Dag Linde.

Om en anställd redovisar en eller flera bisysslor ska chefen dels besluta om det föreligger arbetshinder eller inte, dels yttra sig över eventuell förtroendeskada och/eller konkurrens och därefter skicka ärendet till granskningsgruppen vid juridiska avdelningen och HR-avdelningen. Ärendet mottas av Dag Linde på HR-avdelningen.

3. Chefens egen redovisning

Prefekter/motsvarande redovisar bisyssla/ingen bisyssla i Primula webb, ”Min sida/Bisyssla” och skickar uppgifterna.

 Redovisningen går till närmast överordnade chef, vilket betyder:

  • prefekt till dekan inom humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet
  • prefekt till vicerektor inom medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet
  • sektionsdekaner inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet till prefekt
  • föreståndare för enhet underställd fakultetsnämnd till dekan eller vicerektor i enlighet med vad som gäller för prefekter ovan,
  • föreståndare för enhet underställd institution till prefekt,
  • föreståndare för enhet inom musik och museer till enhetschef på planeringsavdelningen
  • avdelningschef vid universitetsförvaltningen till universitetsdirektören,
  • intendenturföreståndare som samtidigt har anställning som lärare till prefekt
  • områdesföreståndaren vid BMC till vicerektor för medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet.
  • Dekaner redovisar bisyssla/ingen bisyssla i Primula webb enligt ovan. Redovisningen går till berörd vicerektor. Detta gäller samtliga vetenskapsområden.

4. Överordnade chefers beslut och yttrande

Ovanstående överordnade chefer mottar redovisningar från prefekter, föreståndare och avdelningschefer i Primula webb, ”Handlägga/Bisyssla”.

Chefen ska, om en anställd redovisar att den inte har någon bisyssla, skicka ärendet, som då går till HR-avdelningen och mottas av Dag Linde.

Om en anställd redovisar en eller flera bisysslor ska chefen dels besluta om det föreligger arbetshinder eller inte, dels yttra sig över eventuell förtroendeskada och/eller konkurrens och därefter skicka ärendet till granskningsgruppen. Ärendet mottas av Dag Linde på HR-avdelningen.

5. Överordnade chefers redovisning

Prorektor, vicerektorer, universitetsdirektören, överbibliotekarien och föreståndare för enheter underställda rektor, redovisar bisyssla/ingen bisyssla i Primula enligt ovan och skickar uppgifterna. Redovisningen går till HR-avdelningen/granskningsgruppen, som redovisar uppgifterna till rektor på papper.

Information

Information om och föreskrifter för bisysslor finns i Mål och regler.

Kontakt

Frågor om redovisning och handläggning besvaras av
Arbetsrättsjurist Dag Linde