PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Uppsägning från arbetstagarens sida

Om du vill sluta din anställning ska du begära det skriftligt för att uppsägningen ska vara giltig. (Lag om offentlig anställning, LOA)

Om du under din tjänstledig har för avsikt att säga upp dig, ska du underrätta arbetsgivaren minst lika lång tid i förväg som motsvarar din uppsägningstid.

När du säger upp dig gäller följande uppsägningstider enligt Villkorsavtal/Villkorsavtal-T:

Anställningstid Uppsägningstid
högst 1 år 1 månad
mer än 1 år 2 månader

Ovanstående tider gäller både vid anställning tills vidare och när anställningen är tidsbegränsad (tills vidare, längst till en viss tidpunkt).

Arbetsgivaren får medge att arbetstagaren slutar sin anställning efter kortare uppsägningstid än den som framgår ovan.

Du är skyldig att avgå från din anställning vid utgången av den månad då du fyller 67 år. Villkorsavtal/Villkorsavtal-T

Om du får en annan statlig anställning (vid en annan myndighet) ska du säga upp dig om du inte har beviljats tjänstledighet för annat arbete.

Uppsala universitets lokala chefskrets

För dig som ingår i Uppsala universitets lokala chefskrets och ska sluta din anställning gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Rektor eller universitetsdirektören kan medge att du får sluta din anställning efter kortare uppsägningstid.
 

Kontakt

HR-specialister vid HR-avdelningen

Externa länkar

Villkorsavtal/ Villkorsavtal-T

Lag om offentlig anställning (LOA)

Lag om anställningsskydd (LAS)