När anställningen avslutas

Det centrala avtalet om omställning reglerar vad som gäller när en statligt anställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist respektive när en tidsbegränsad anställning löper ut.

Grundtanken med avtalet är att stimulera individen till ett snabbt återinträde på arbetsmarknaden genom tidiga målinriktade omställningsåtgärder. Avtalet ska också stödja förändring och omstrukturering av de statliga verksamheterna.

Vem omfattas av avtal om omställning?

  • Den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist från och med 1 januari 2015 eller senare.
  • Den som haft minst 2 års sammanhängande tidsbegränsad anställning vid Uppsala universitet och som har löpt ut den 1 januari 2015 eller senare.
  • Den som den 1 januari 2015 hade varit tidsbegränsat anställd i en eller flera anställningar inom det statliga avtalsområdet under minst tre år under de senaste fyra åren och vars tidsbegränsade anställning löper ut senast den 31 december 2016.

Man kan även omfattas av avtalet vid så kallad frivillig avgång och omlokalisering med frivillig avgång.

Den som är uppsagd på grund av arbetsbrist
För att omfattas av avtal om omställning krävs minst tolv månaders sammanhängande anställningstid hos en och samma statliga arbetsgivare. Kortare anställningsavbrott om högst 8 arbetsdagar får förekomma.

Den som har en tidsbegränsad anställning som löper ut
För att omfattas av avtal om omställning krävs minst två års sammanhängande tidsbegränsad anställning hos en och samma statliga arbetsgivare. Kortare anställningsavbrott om högst 8 dagar får förekomma.

Kommentar: Vissa undantag från ovanstående finns i Avtal om omställning 1 kap 3§

Övergångsbestämmelser 
 

Tidsbegränsad anställning
En anställd som den 1 januari 2015 varit tidsbegränsat anställd i en eller flera statliga anställningar under minst tre år av de senaste fyra åren, och vars anställning löper ut senast den 31 december 2016, omfattas av de omställningsförmåner som gäller enligt ovan för de som varit anställda minst sex år.

Det finns ytterligare omställningsbestämmelser för pensionsersättning och för lönebidrags- och utvecklingsanställda. Kontakta HR-specialist för mer information om dem.

Kontakt

HR-specialister vid HR-avdelningen

Externa länkar

Trygghetsstiftelsen webbplats
Avtal om omställning