Tillbaka
2019-09-02

Vad menas med inkludering i Salamancadeklarationen?

1994 samlades en rad företrädare för olika utbildningssystem och organisationer i den spanska staden Salamanca för att diskutera specialpedagogiska frågor. Resultatet blev det som brukar refereras till som Salamancadeklarationen, vilken av flera anses uttrycka det...

Claes Nilholm

2018-01-08

Praktiknära eller uppdragsrelevant forskning?

Under senare år har den utbildningsvetenskapliga forskningen relevans för rektorers, lärares och andras arbete i skolan problematiserats. Det har påpekats att för lite av forskningen behandlar de problem och utmaningar som dessa praktiker möter i skolvardagen. ...

Claes Nilholm