Den ekonomiska vårpropositionen och förslagen i vårändringsbudgeten bygger på överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Regeringen föreslår att höja utbildningsanslaget till Uppsala universitet med 11,4 miljoner kronor  jämfört med regleringsbrevet 2019. Det är cirka 8,5 miljoner lägre än vad som beräknades i konsistoriets verksamhetsplan.

Vad gäller anslaget till forskningen så föreslår regeringen en höjning med 23,4 miljoner kr vilket är i nivå med tidigare aviserad höjning enligt forskningspropositionen och även med konsistoriets verksamhetsplan.
– Den politiska ryckigheten gör det besvärligt för universitetet att fullgöra vårt viktiga samhällsuppdrag att utbilda bland annat lärare, sjuksköterskor, ingenjörer och läkare. Jag kan konstatera att regeringen återigen ändrar förutsättningarna för utbildningsområdet under innevarande budgetår, säger rektor Eva Åkesson i en kommentar.

Läs mer om vårändringsbudgeten.