– Det här är en fantastisk möjlighet för forskare som har börjat eller vill komma igång med att utveckla en idé från forskningen mot en bredare användning. Att få ett bollplank med relevanta erfarenheter och någon som kan öppna dörrar till nya kontakter utanför akademin är mycket värt, säger Nhils Forslund, rådgivare på UU Innovation och programansvarig tillsammans med kollegan Hillevi Englund.

En termin och sex träffar

UU Innovation har sedan 2016 drivit programmet Mentor4Research. Med start 2022 får programmet ny form och uppträder under nytt namn: UU Innovations mentorprogram. I sin nya form pågår programmet en termin istället för, som tidigare, under närmare ett år. Programmet har en gemensam kickoff och avslutning för alla deltagare. Dessutom ingår en workshop om konsten i att nätverka och bygga ett användbart nätverk. Mentorn och forskaren träffas vid sex tillfällen och dessa möten bokar de själva in utifrån sina scheman. Parallellt får forskaren ta del av UU Innovations stöd och rådgivning inom exempelvis finansiering och immaterialrättsliga frågor.

– Mentorn ersätter inte supporten från våra rådgivare utan blir ett extra stöd för forskaren och någon som kan tillföra andra kunskaper och kontakter, berättar Nhils.

Att programmet nu kortas ned innebär flera fördelar.
– Det ger större flexibilitet för den som är intresserad av programmet men kanske inte har möjlighet att delta under nästan ett helt år. Dessutom kommer programmet nu att erbjudas två gånger per år, en gång per termin. Sammantaget så får fler forskare helt enkelt möjlighet att gå programmet, menar Nhils.

Individuell utvecklingsresa med mentorstöd

Det finns olika mentorprogram runtom på Uppsala universitetet. Syftet med just UU Innovations mentorprogram är att ge forskare ännu bättre förutsättningar att bidra till nyttiggörande av forskningsresultat. Programmets mentorer är verksamma utanför akademin, i exempelvis näringslivet eller myndighetsvärlden och väljs ut för att matcha varje enskild deltagare med avseende på område, idé och behov.

– Vi jobbar inte med en pool av mentorer utan söker och handplockar varje mentor så att hen på bästa sätt kan stötta utvecklingen av forskarens idé, berättar Nhils.

Han berättar också att mentorerna många gånger själva har en relation till Uppsala universitet, som tidigare studenter eller forskare och att de gärna vill ge tillbaka genom att dela med sig av sina erfarenheter, kontakter och nätverk.

Kärnan i programmet är just det personliga samtalet mellan forskaren och mentorn. Varje deltagare sätter sina egna mål tillsammans med sin mentor, så det finns inga förväntningar på att man ska ha kommit till en viss utvecklingsfas eller ett visst resultat efter programmet slut. Det kommer helt enkelt att se olika ut för alla deltagare.

– Vi vill att forskaren ska bli mer intresserad och engagerad i att forskningsresultat kommer till användning utanför akademin. Därför är huvudsaken att forskaren hittar sitt sätt och sin roll i den processen, menar Nhils.

Från tredjeårsdoktorander till professorer

Programmet är öppet för tredjeårsdoktorander och uppåt, inom alla vetenskapsområden. Nhils förklarar det med att man helt enkelt behöver ha kommit en bit i sin forskning för att få ut som mest av programmet.

– Doktoranden eller forskaren behöver ha en idé eller frågeställning kopplat till nyttiggörande av den egna forskningen. Det är då mentorn kan vara till störst hjälp.

På frågan om varför ett sådant här program behövs säger Nhils att det är många doktorander och forskare som är intresserade av att veta hur deras forskning skulle kunna användas och skapa nytta utöver akademiska publikationer.

– Det här är ett program för de som är nyfikna på just detta, som vill lära sig mer och som är engagerade för att komma vidare med en idé och tillämpningen av sina forskningsresultat.

Att hitta sin idé

Trots mycket stora kunskaper inom sitt egna forskningsfält kan det vara svårt att veta vilka av ens resultat som har potential att skapa värde utanför den närmaste forskningsmiljön. UU Innovation har tagit fram ett enkelt självtest med vars hjälp man kan få en första uppfattning om vad det är man faktiskt tar fram i sin forskning i form av till exempel data, metoder och modeller, och vilka som skulle kunna ha användning av detta.

– Om man inte riktigt vet om man har en idé eller vad som kan vara en idé i den egna forskningen så är självtestet ett jättebra första steg. Vill man dessutom ha en introduktion till testet och inspiration att komma igång så är man välkommen att vara med på något av våra lunchseminarier under hösten, säger Nhils och tipsar om att de finns i kalendariet i Medarbetarportalen och på UU Innovations hemsida.

Han poängterar vidare att man inte ska tveka att söka till UU Innovations mentorprogram även om idén är ny och löst formulerad.

– Har man ett forskningsresultat som man tror skulle kunna skapa samhällsnytta så hjälper vi till att konkretisera idén. Att vilja och våga pröva sin idé är kärnan. Om den sedan inte skulle visa sig bära så är det också ett resultat och man har lärt sig massor på kuppen.