Universitetets arbetsordning, som beskriver ansvar och beslutsprocesser, är under revidering. Processen att ta fram förslag på rektor och utse prorektor ska nu ingå, vilket den tidigare inte gjort. Ett förslag på process, framtagen av en arbetsgrupp, har under hösten varit på remiss inom universitetet och idag fastställde konsistoriet denna del av arbetsordningen. Det ingår även en förenklad process när omförordnande kan vara aktuellt, liksom mandattider för prefekter, dekaner, rektor och prorektor.

Vidare beslutades att inrätta ett universitetskollegium, som ska utgöra en permanent hörandeförsamling. Det nya universitetskollegiet ska även utgöra valförsamling vid val av lärarledamöter i konsistoriet samt ges möjlighet att lämna synpunkter på förslag till nomineringsperson samt förslag till ordförande och externa ledamöter i konsistoriet.
 
Nedan följer processen som gäller när rekrytering sker i öppen konkurrens.

* Rekryteringsgruppen (två ledamöter utsedda av konsistoriet, tre vetenskapliga och en övrig anställd utsedda av sina representanter i Universitetskollegiet, samt två ledamöter utsedda av studenterna) tar fram förslag och samråder med konsistoriet om kravprofil och remitterar till universitetskollegiet. Kravprofil beslutas av konsistoriet.
* Rekryteringsgruppen tar fram en lista på kandidater. Rekryteringsgruppen ska så långt som det är möjligt ta fram såväl kvinnliga som manliga kandidater och samråder med konsistoriet.
* Rekryteringsgruppen lämnar namn på kandidater som ska höras till universitetskollegiet som hör kandidaterna. Konsistoriets ledamöter har närvarorätt, men inte yttranderätt vid hörandet.
* Universitetskollegiet överlämnar sitt förslag till rekryteringsgruppen, som lämnar det vidare till konsistoriet. Konsistoriet beslutar om förslag till rektor och överlämnar det till regeringen, som fattar slutligt beslut.
Vid utseende av prorektor gäller dessutom:
* Vid utseende av prorektor samråder rekryteringsgruppen med föreslagen rektor om prorektorskandidater innan samråd med konsistoriet, som utser prorektor.

Process vid omförordnande:

 * Rekryteringsgrupp utses enligt ovan och får i uppdrag av konsistoriet att göra en uppföljning av innevarande rektors och prorektors arbete och undersöka förutsättningarna för omförordnande. Konsistoriet beslutar om förenklad process på förslag från rekryteringsgruppen.
* Rektor/prorektor kallas av universitetskollegiet till hörande. Konsistoriets ledamöter har närvarorätt, men inte yttranderätt vid hörandet.
* Universitetskollegiet överlämnar sitt förslag till rekryteringsgruppen, som lämnar det vidare till konsistoriet. Konsistoriet beslutar att föreslå omförordnande av rektor till regeringen/beslutar om omförordnande av prorektor alternativt inleda en rekryteringsprocess i öppen konkurrens.

Den beslutade delen av arbetsordningen kommer efter justering att läggas ut i sin helhet på Medarbetarportalen.