I rapporten "Global Survey Report: The contribution of higher education institutions to lifelong learning" presenteras en global enkät som UNESCO Institute for Lifelong Learning har genomfört. Syftet med enkäten är att förstå hur och i vilken utsträckning lärosäten bidrar till att genomföra livslångt lärande.

Några punkter från sammanfattningen:

  • Omvandlingen av högskolor till institutioner för livslångt lärande kräver nationell politik, strategier och ramar som visar på ett större politiskt engagemang, skapar en gynnsam miljö och ger vägledning för förändringar på institutionell nivå.
  • Nationell lagstiftning som definierar livslångt lärande som en integrerad del av lärosätenas uppdrag har ett betydande och positivt inflytande på förekomsten av strategier för livslångt lärande vid respektive lärosäte.
  • Finansieringen är fortfarande en viktig utmaning och måste utökas ytterligare för att gynna integrering av livslångt lärande i lärosäten. Det krävs innovativa finansieringsstrategier, till exempel inrättande av partnerskap med andra organisationer eller företag, för att diversifiera finansieringen.
  • Enkäten tyder på att ett antal stödmekanismer för personalen - till exempel ekonomiska incitament, akademiska meriter, definitionen av livslångt lärande som ett huvudansvar eller en minskning av de grundläggande skyldigheterna - fortfarande behöver utvecklas och etableras fullt ut på lärosätena.
  • Nästan alla deltagande lärosäten rapporterar att de arbetar med lokalsamhället för att utveckla livslångt lärande.

Enkäten har besvarats av 399 lärosäten globalt med varierande svarsfrekvens för olika delar av världen. Det är lägst svarsfrekvens från Afrika och högst från Asien.