Kungl. Vetenskapsakademin (KVA) har publicerat rapporten "Forskningsanknytning - en nyckelfråga för den högre utbildningens kvalitet" om den högre utbildningens forskningsanknytning och forskningens utbildningsanknytning. Rapporten av skriven av Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet.

KVA har initierat rapporten eftersom de bedömer att kvaliteten i den högre utbildningen under senare år har haft en påfallande undanskymd plats i den politiska debatten.

Kopplingen mellan forskning och utbildning betonas i bland annat högskolelagen. Där står till exempel: "Verksamheten ska bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning."

I rapporten konstateras att "En genomgång av universitets- och högskolesystemets styrdokument, utveckling och reformering, visar att forskningsanknytningen återkommande kompromissats bort. Det

krävs därför insatser för att förbättra den högre utbildningens forskningsanknytning."

Fyra brister identifieras

I rapporten identifieras fyra brister i dagens forskningsanknytning och dess förutsättningar:

  • Forskningsanknytningen är otydlig och schablonmässig.
  • Genomgående lite eller inget fokus på forskningsanknytningens kvalitet.
  • Forskningsanknytningen begränsas av inlåsningseffekter till följd av utbildningens finansiering, resursfördelningsmodeller och brist på visionärt ledarskap.
  • Stark forskning och starka forskningsmiljöer är underutnyttjade som en resurs för forskningsanknytning.

Förslag på åtgärdsprogram

Rapporten avslutas med ett förslag på åtgärdsprogram för att öka kvaliteten i den högre utbildningens forskningsanknytning. Förslaget är fokuserat på förändringar som kan genomföras relativt omgående.

Åtgärdsprogrammet är uppdelat i fyra delar:

Ställ forskningsanknytningen i fokus

Bland annat föreslås att forskningsanknytningens syfte, former och progression tydligare uttrycks i styrdokument, uppföljning och utvärdering. Studenter och arbetsgivare behöver involveras i diskussioner kring forskningsanknytningens vikt, motiv, former, resultat, kvalitet och praktisk nytta.

Öppna upp den högre utbildningens forskningsanknytning

Rapporten pekar på behovet av ett visionärt och aktivt ledarskap på alla nivåer och att studenter bör ges möjlighet att fördjupa och bredda sin kunskap genom att utnyttja hela universitetsmiljön. De stora universiteten anses ha ett särskilt ansvar för den senare punkten.

Knyt utbildningsutvecklingsresurser till starka forskningsprogram

I rapporten pekas på att en av de viktigaste kanalerna för att sprida ny forskning och översätta forskningen till ny praktik är den högre utbildningen. Framgångsrik forskning bör därför knytas närmare den högre utbildningen, till exempel genom att resurser avsätts för utveckling av särskilda utbildningsmoment baserade på aktuell forskning.

Utveckla kompetensnätverk för lektorer

Betydelsen av nätverk för lektorer för att ge en plattform för kollegial kompetensutveckling betonas i rapporten. Nätverken ska öka spridning av forskningsresultat, bredda och fördjupa forskningsanknytningen och öka mottagningskapaciteten för nya kunskaper.