Mål och strategier uttrycker universitetets grundläggande värderingar och en färdriktning för den fortsatta utvecklingen. Åtgärderna i handlingsplanen för kvalitetsarbete ska bidra till att uppfylla dessa mål.

Forskningen – världsledande forskning
Universitetet ska stärka sin position som internationellt ledande forskningsuniversitet.”
”Universitetet ska attrahera de mest kvalificerade forskarna och lärarna från hela världen.” (Mål och regler för UU)

Enligt handlingsplan för kvalitetsarbete 2018 - 2020:

 • Uppföljning av Kvalitet och förnyelse 2017 (KoF17) - en övergripande forskningsutvärdering som har identifierat universitetets styrkor och svagheter.
  Två områden som man fann särskilt viktiga att prioritera och arbeta gemensamt med är, att stärka det akademiska ledarskapet och intensifiera arbetet med att utveckla karriärvägar och karriärstöd.
 • Nationellt system för kvalitetssäkring av forskning
  Universitetskanslersämbetet ska under våren 2018 ta fram förslag på ramar och principer för kvalitetssäkring av forskning, samt förslag på hur uppföljning och utvärdering av lärosätenas forskning kan samordnas.

Förstklassig utbildning
Utbildningarna ska hålla högsta nationella och internationella kvalitet och alla studenter ska ges möjlighet att tillägna sig förstklassiga ämneskunskaper och generella färdigheter”.
”Alla studenter ska ges möjlighet att tillägna sig kritiskt tänkande, ett vetenskapligt förhållningssätt och grundläggande etiska principer”.
”Utbildningarna på avancerad nivå ska vara ett välkänt och attraktivt val för de mest motiverade och kvalificerade studenterna från hela världen och andelen studenter på avancerad nivå ska öka”.
”Utbildningarna på forskarnivå ska hålla högsta nationella och internationella kvalitet och vara ett välkänt och attraktivt val för de mest motiverade och kvalificerade studenterna från hela världen”. (Mål och regler för UU).

Enligt handlingsplan för kvalitetsarbete 2018 - 2020:

 • Fortsatt implementering av Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar, enligt den sexårscykel 2017-2022 som tagits fram. Utbildningar som omfattas av UKÄ:s granskningar, undantas från granskning av universitetets egen utvärderingsmodell.
 • Kvalitetsutveckling inom e-lärandeområdet för Uppsala universitet.
  Under 2018 och framåt driftsätts lärplattformen Studium, inklusive användarstöd och kompetensutveckling, som koordineras med införandet av Ladok3 och e-tentamina.
 • Implementering av Uppsala universitets reviderade pedagogiska program.
 • Excellenta lärare – uppföljning av utvärdering.
  Bland annat med fortsatt erfarenhetsutbyte mellan områden och fakulteter.
 • Utveckling av aktiv studentmedverkan i undervisningen.
  Arbetet med att finna goda samverkansformer med vetenskapsområdena och studentkårerna fortsätter.
 • Kursvärderingar
  Systematiskt arbete bland annat genom att skapa goda rutiner för kursrapporter samt säkerställa god kursvärderingspraxis i utbildning på forskarnivå.
 • Studentbarometer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
  En övergripande studentbarometer planeras under 2018 för att få en bild av studenternas uppfattning om sin lärande- och studiemiljö inom alla utbildningar på grund- och avancerad nivå.
 • UKÄ:s granskning av utbildning på forskarnivå
  Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning på forskarnivå fortsätter; under 2018 är det endast forskarutbildningen i litteraturvetenskap som ska granskas. Invänta bedömarutlåtandena för de åtta forskarutbildningsämnen som utvärderades 2017 och vid eventuella brister genomförs nödvändiga åtgärder för att höja kvaliteten. De forskarutbildningar som utvärderas av UKÄ ingår i Uppsala universitets egen modell för utbildningsutvärderingar, när det gäller redovisning och uppföljning.
 • Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar - forskarnivå
  År 2018 ska utbildningen på forskarnivå vid juridiska fakulteten utvärderas, inom ramen för Uppsala universitets egen modell.

Så uppnår vi excellens och nytta
”En ständig strävan efter högsta nationella och internationella kvalitet ska genomsyra alla verksamheter”.
”Den kollegialt grundade organisationen ska vara förankrad inom hela universitetet och engagera alla medarbetare.”
”Samverkan med privat, offentlig och ideell sektor ska engagera alla delar av universitetet och bidra till samhällets utveckling och till universitetets vitalitet”.

”Samverkan med privat, offentlig och ideell sektor ska engagera alla delar av universitetet och bidra till samhällets utveckling och till universitetets vitalitet”. (Mål och regler för UU)

Enligt handlingsplan för kvalitetsarbete 2018:

 • Revidering av mål och strategier för kvalitetsarbete vid Uppsala universitet
  Även vetenskapsområdenas/fakulteternas former för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling ska ingå i program för kvalitetsarbete.
 • Karriärstöd för biträdande universitetslektorer och andra juniora forskare.
  Under 2018 sker en uppbyggnad av föreslagna åtgärder för ett systematiskt karriärstöd, bland annat inrättandet av ett universitetsgemensamt karriärcentrum vid avdelningen för kvalitetsutveckling. Arbete ska också koordineras med åtgärdsarbetet inom ramen för Charter & Code for Researchers.
 • Kvalitetsarbetet inom Uppsala universitets administration
  Samordning och strategiskt stöd för vissa administrativa funktioner behöver stärkas.  Det innefattar t. ex införandet av det studieadministrativa stödsystemet Ladok3, e-tentamen och den nya lärplattformen Studium.
  En översyn av prefektrollen och analys av olika administrativa roller ska göras.
  En översyn av rekryteringsprocessen är också nödvändig för att effektivisera processen och korta ledtiderna, i syfte att kunna rekrytera de mest kvalificerade lärarna och forskarna.

Handlingsplan för kvalitetsarbete för Uppsala universitet 2018-2020.