Hur ser det ut, har det kommit in mycket åsikter och förslag?

– Det har överlag varit positiva omdömen om förslaget. Det har varit lite olika synpunkter på skrivningar och funderingar kring chefsdelen, bland annat om det i förlängningen skulle kunna komma att tas fram en chefspolicy. Flera remissvar tar också upp frågan vad som händer om medarbetare bryter mot policyn. Annars är det en hel del förslag om att medarbetarpolicyn kan kopplas till andra delar som introduktion, medarbetarsamtal, bedömningsområde vid lönerevision med mera.

Ser ni några trender i remissvaren?

– Kanske inte några trender men många önskar förtydligande att medarbetarpolicyn är mer normgivande än juridiskt bindande.

Vad händer nu?

– Projektgruppen träffar projektets referensgrupp och styrgrupp för att gå igenom inkomna synpunkter och reviderat förslag på medarbetarpolicy. Utöver det ska vi förstås informera och ha dialog med arbetstagarorganisationer.

När kan vi förvänta oss att medarbetarpolicyn blir färdig?

– Planen är att medarbetarpolicyn ska beslutas av rektor i januari 2023 och därefter börjar arbetet med implementering inom universitetet.

Hur kommer införandet av policyn gå till? Hur kommer de enskilda medarbetarna att märka att universitetet har fått en första medarbetarpolicy?

– För att medarbetarpolicyn ska bli levande behöver den användas och diskuteras. Alla har ansvar för det men chefer på olika nivåer har en viktig roll i att informera om medarbetarpolicyn och dess innehåll. Det kommer utvecklas stöd för att diskutera medarbetarpolicyn och ett första stödmaterial med diskussionsfrågor och "dilemman” håller på att tas fram inom projektet.