Preliminär dagordning på konsistoriet den 20 februari 2023:

 • Rektors promemoria (information, diskussion). Föredragande: Anders Hagfeldt
 • Rapport från konsistoriets revisionsutskott (information). Föredragande: Gunnars Svedberg.
 • Arbetsordning för konsistoriets revisionsutskott (beslut). Föredragande: Gunnar Svedberg.
 • Internrevisionen: Revisionsplan för 2023 (beslut). Föredragande: Sven Jungerhem.
 • Riktlinjer för internrevisionen (beslut). Föredragande: Sven Jungerhem.
 • Internrevisionens rapport: Institutionsgranskningar - sammanfattande rapport (beslut). Föredragande: Sven Jungerhem, Caroline Sjöberg.
 • Intern styrning och kontroll - slutrapport 2022 (information). Föredragande: Caroline Sjöberg.
 • Årsredovisning 2022 (beslut). Föredragande: Daniel Gillberg, Hanna Mörtberg.
 • Budgetunderlag 2024-2026 (beslut). Föredragande: Daniel Gillberg, Hanna Mörtberg.
 • Arbetsordning för konsistoriets riskutskott (beslut). Föredragande: Caroline Sjöberg.
 • Campus Gotland: utredning (information). Föredragande: Daniel Gillberg.
 • Utseende av mottagare av den äldre Gustaf Adolfsmedaljen (Hedlingermedaljen) (beslut). Föredragande: Anders Hagfeldt.
 • Meddelanden (information).