Den 12 december 2019 fastställde konsistoriet Mål och strategier för Uppsala universitet. I samband med detta fick rektor i uppdrag att ta fram universitetsgemensamma indikatorer för uppföljning av dessa mål och strategier.

De universitetsgemensamma indikatorerna ska vara relativt få, relevanta för universitetet som helhet och enkla att förstå samt kunna tas fram utan insamlande av underlag via enkäter etc.

– Indikatorerna är ett underlag för denna uppföljning men de kan också vara ett underlag för mer framåtsyftande diskussioner. De bygger på förslag från vetenskapsområdena och områdena kan även ta fram egna indikatorer som är specifika för respektive vetenskapsområde, säger Katarina Vrede, enhetschef på universitetsförvaltningen.

 

  • I maj 2020 fick områdesnämnderna i uppdrag att implementera Mål och strategier i respektive organisation, d.v.s. att ta fram en strategisk plan samt förslag på indikatorer samt tidsatta måltal för respektive vetenskapsområde, allt kopplat till Mål och strategier. Uppdraget skulle redovisas senaste den 3 maj 2021.
  • Den 20 september och den 4 oktober 2021, diskuterades ett förslag på gemensamma indikatorer i rektors ledningsråd. Därefter har förslaget justerats och antalet indikatorer totalt sett minskat. För utvecklingsmålet ”Utnyttja potentialen vid Campus Gotland” har däremot två indikatorer med koppling till forskning lagts till.
  • Den 12 oktober tog rektorsammanträdet ett beslut i frågan.

Sex utvecklingsmål 
 

Indikatorer för uppföljningen gäller fem av de sex utvecklingsmålen för utbildning och forskning:

• Expandera utbildningen och stärk sambandet mellan utbildning och forskning

• Utveckla forskningsexcellens och stärk förmågan att attrahera prestigefyllda bidrag i internationell konkurrens

• Stärk gränsöverskridande och utmaningsdriven forskning

• Samordna och kraftsamla universitetets resurser

• Utnyttja potentialen vid Campus Gotland

• Utveckla samverkan som en integrerad del av utbildning och forskning.