Hållbarhetsforum har startats av rektor Anders Hagfeldt och vänder sig till både medarbetare, studenter och allmänheten. Hållbarhetsforum invigdes den 20 september 2023 och har en fast fysisk plats på entréplan i Segerstedthuset.

– Hållbarhetsforum ska fungera som en brygga mellan forskning, undervisning och handling som accelererar universitetets klimatarbete. Vi behöver vara flexibla, snabbfotade och våga försöka trots att vi inte alltid har alla svar, säger Lotta Hallnäs Rask, miljösamordnare vid universitetsförvaltningen och föreståndare för hållbarhetsforum.

Lotta Hallnäs Rask beskriver hållbarhetsforum som en digital och fysisk mötesplats för att inspirera till handling och strategiska förflyttningar inom hållbar utveckling.

Verksamheten ska växa fram

Verksamheten vid hållbarhetsforum är tänkt att växa fram i samarbete med de som engagerar sig.

– Hållbarhetsforum ska möta de behov, förväntningar och kritik som finns. Därför vill vi att verksamheten vid hållbarhetsforum också får växa fram med hjälp av medarbetare, studenter och allmänheten.

Lotta Hallnäs Rask återkommer ofta till orden plattform och brygga i intervjun samtidigt som hon konstaterar att hon inte sitter på alla svar.

– De som har behov och har engagemang - oavsett vem det är - behöver signalera att det har ett behov, idé eller energi. Verksamheten i hållbarhetsforum är beroende av att vi alla medverkar, all feedback är bra. Hållbarhetsforum kommer att ha sina barnsjukdomar men vi måste våga och sedan förändra verksamheten utifrån konstruktiv kritik.

Fånga upp uppdämda behov

Hon fundera på att det nog finns ett uppdämt behov som hållbarhetsforum kan kanalisera. Både ett uppdämt engagemang och en uppdämd frustration över att det kan och behöver göras mer i universitetets miljö- och hållbarhetsarbete.

– Här kan hållbarhetsforum ha en plats och fånga upp både engagemang och frustration.

Under invigningen den 20 september 2023 blev det också tydligt för Lotta Hallnäs Rask att det finns ett stort behov av att sprida goda exempel i organisationen. Det händer mycket positivt runt om på universitetet men exemplen behöver spridas till fler.

Breda perspektiv nödvändiga

Hon tror också att hållbarhetsforum har en viktig roll för att bredda perspektivet och föra samman personer från olika delar av universitetet. Inom universitetet är det lätt att arbeta i stuprör, bland annat eftersom universitetet består av till stora delar självstyrande enheter.

– Det är också lätt att det blir stuprör inom olika hållbarhetsfrågor, men frågorna är så komplexa att vi behöver samarbeta brett på olika sätt. Hållbarhetsforum kan skapa en styrka genom att vi kan mötas i bredare perspektiv och grupper. Ensam kan man inte lösa hållbarhetsfrågorna. Fler behöver se möjligheterna och tillsammans göra något. Det är då vi kan göra nytta.