Planen har tagits fram i bred dialog inom och utanför universitetet för en utveckling mot en sammanhängande kunskapsmiljö och ökad samverkan. Väl fungerande arbets- och utbildningsmiljöer ska understödja utbildning och forskning. För att nå de högt uppsatta målen behövs en långsiktig plan för universitetets framtida fysiska utveckling.

Uppdraget för projektet Utvecklingsplan 2050 har varit att ta fram vägledande principer för universitetets framtida rumsliga struktur och fysiska gestaltning. Utvecklingsplanen är ett viktigt ramverk för de kommande decennierna och den ska utgöra en grund för de styrande principerna i de lokalförsörjningsplaner som tas fram vart tredje år.

Ska ge vägledning

Idag disponerar Uppsala universitetet närmare 400 000 kvm i Uppsala och Visby. Utvecklingsplan 2050 ska ge vägledning och förutsättningar för universitetets utveckling och ge en grund för samarbete med övriga aktörer i de båda städerna och dess närhet. Universitetets verksamhet och lokaler påverkar omgivningen och omgivningen påverkar universitetet.

– Platsen för Segerstedthuset avsattes för framtiden redan på 1800-talet, ett ansvar som även vi behöver ta i vår tid. I Utvecklingsplan 2050 lyfter vi blicken och blickar framåt bortom de närmaste åren, säger rektor Eva Åkesson. Många, även utanför universitet, har med stort engagemang deltagit i arbetet med denna plan som kommer att ge vägledning för universitetets fortsatta utveckling. Den fysiska miljön och samspelet med staden, i Uppsala och Visby, är viktiga förutsättningar som gör det möjligt för Uppsala universitet att vara en mötesplats för excellent forskning och utbildning och ett kreativt nav i de båda regionerna.

Fyra mål grund för planen

Utvecklingsplan 2050 uttrycker en vision, underbyggd av fyra specifika mål, som tjänar som grund för universitetets framtida planering. Det handlar bland annat om en utveckling mot en sammanhängande kunskapsmiljö och ökad samverkan, hållbarhet, integrering i staden och ökad närvaro och synlighet. För att realisera målen beskrivs ett antal övergripande strategier.

Viktiga frågeställningar inom projektet har varit:

  • Hur universitetsområden kan utvecklas till levande, öppna och trygga miljöer som är tillgängliga och utnyttjas under stora delar av dygnet.
  • Hur universitets olika områden kan knytas samman för att underlätta för studenter och medarbetare att röra sig inom och mellan universitets olika delar.
  • Hur universitetets närvaro och synlighet i den centrala staden ska kunna stärkas.
  • Hur utrymme för framtida verksamhetsexpansion och infrastruktursatsningar ska säkras.
  • Hur universitetet genom sin utveckling kan främja och ta ansvar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Goda förutsättningar

Universitetet har mycket goda förutsättningar att fortsätta utvecklas i Uppsala.

– Under arbetet med Utvecklingsplan 2050 har tydliga linjer för den framtida utvecklingen kommit fram som visar att universitet kan växa hållbart i Uppsala, säger Johan Tysk, vicerektor för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap och styrgruppens ordförande. Vi vill se en utveckling mot ett sammanhängande stadsintegrerat universitetsområde snarare än flera olika campus. Det innebär utvecklade stadsstråk och tätare kopplingar mellan universitetets verksamheter såväl som till andra aktörer.

Möjligheterna att växa i Visby är något mer begränsade.

– Men en utveckling i området kring inre hamnen skulle kunna rymma ytterligare universitetsverksamhet, menar Johan Tysk.

Bred samverkan

En viktig del av arbetet med planen, som påbörjades 2018, har varit samverkan inom och utanför universitetet. Utvecklingsplanen har vuxit fram i dialog och bred samverkan med ett stort antal medarbetare och studenter från universitetets olika verksamheter och viktiga externa intressenter.

– En del av arbetet har varit att bjuda in till diskussionsseminarier och workshops där vi diskuterat gemensamma framtidsfrågor tillsammans med olika interna och externa grupper. Det har varit väldigt givande och inspirerande möten med perspektiv från många håll, säger Annika Sundås Larsson, biträdande byggnadsdirektör vid Uppsala universitet och övergripande projektledare.

Ett uttryck för ambitioner

Utvecklingsplan 2050 ska ses som en viljeyttring kring universitetets framtida fysiska utveckling och ska ses som ett uttryck för universitetets ambitioner och förhoppningar för den byggda miljön.

– I arbetet med Utvecklingsplan 2050 har en rad idéer kommit fram och vi har identifierat många tänkbara projekt. Förhoppningen är att vi kan bygga vidare på det engagemang som funnits under arbetet, säger Johan Tysk. Om och i vilken mån planens olika delar kan realiseras kommer att bero på verksamhetens förutsättningar och behov, det aktuella projektets ramar i form av innehåll, tid och budget men också de fysiska och planeringsmässiga omständigheter som råder.