Verifiering för samverkan, VFS, är en satsning från Uppsala universitet för att stödja forskning i samverkan mellan universitetets forskare och externa organisationer. Forskare ges möjligheten att tillsammans med företag, offentliga eller idéburna verksamheter ansöka om upp till 300 000 kronor för att inleda ett samarbete kring frågeställningar av gemensamt intresse och som har potential att skapa stor samhällsnytta.

I juni beslutade rektor om finansiering av fem nya projekt som i konkurrens sökt medel i vårens ansökningsomgång. Projekten kommer att starta under hösten och representerar universitetets ämnesbredd och möjlighet att bidra till nya och bättre lösningar på viktiga utmaningar för individer och samhället i stort.

Detta är projekten

Förbättrad provtagning av kriminaltekniska spår vid sexualbrott

Kriminaltekniska bevis kan vara avgörande vid sexualbrott och bättre metoder och verktyg för provtagning kan ge användbara dna-profiler i många fler fall. Hur kan äldre kriminaltekniska prover bidra till en sådan utveckling? Projektet syftar till att undersöka effekterna av långtidsförvaring på dna från sexualbrottmål och att utveckla ett nytt provtagningsverktyg för minimala spår av dna som lämnats vid beröring, så kallade kontaktspår. 

Forskarna kommer att arbeta med nya konstruerade spår, men även med äldre material och spår som är upp till 40 år gamla. Att tillsammans med polisen få möjlighet att arbeta med forskning om prover med olika ålder och med spår med kontakt-dna öppnar helt nya möjligheter för forskarna att vässa metoderna för både dna-analys och återvinning av större mängder dna. Det ger i sin tur möjlighet att lösa fler brott.

Institutionen för immunologi, genetik och patologi i samarbete med Polismyndigheten i region Stockholm. Ansvarig forskare: Marie Allen.

Stärkt stöd för kostrelaterad hälsa genom hela livet

För personer med intellektuella funktionsnedsättningar är risken för övervikt och fetma särskilt stor vid övergången till vuxenlivet och det följande skiftet från barn- till vuxenhälsovård. Projektet ska undersöka hur dietister inom barnhabiliteringen och primärvården arbetar med kostrelaterat stöd till barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar. Med ökad kunskap om arbetsmetoder och stödåtgärder för den kostrelaterade hälsan skapas förutsättningar för samordnade och förbättrade vårdinsatser och därigenom en god hälsa genom hela livet.

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap i samarbete med Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) samt Autism- och Aspergerföreningen Uppsala (AAF Uppsala). Ansvarig forskare: Päivi Adolfsson.

Kunskaps- och metodutveckling ska begränsa våldets inverkan på livskraften

Projektet syftar till att ta fram, testa och utvärdera ett program med praktiska övningar för att stärka inre kraft hos personer utsatta för våld i nära relationer. I arbetet förenas kunskaper från flera olika ämnen som psykologi, filosofi, socialt arbete och pedagogik med gedigen praktisk erfarenhet för att möta och stödja människor utsatta för våld i nära relationer.

Programmet är tänkt att komplettera de arbetsmetoder som används idag genom att tillföra ett ökat fokus på att stärka individers egna livsbejakande krafter och potentialer, samt motivation för att återställa och förverkliga dem. Projektet vill bidra till att möta ett behov av mer forskning när det gäller effektiva interventioner som hjälper de som drabbats av våld i nära relationer att återupprätta och vidareutveckla egna kapaciteter för att fortsätta röra sig mot en ny, hållbar livssituation.

Institutet för bostads- och urbanforskning i samarbete med Uppsala kvinnojour och Nationellt centrum för kvinnofrid. Ansvarig akademisk forskare: Freddie Lymeus.

Växande bakteriekulturer studeras på nytt sätt i kampen om att rädda liv

Snabb och optimal antibiotikabehandling för patienter i behov räddar både liv och motverkar antibiotikaresistens. Att få rätt diagnos och behandling är en kamp med tiden. Automatiserad analys av mikroskopibilder från levande bakteriekulturer är ett kraftfullt verktyg för att visualisera bakterietillväxt. Detta projekt kommer att undersöka hur mycket det finns att vinna på att använda multispektrala bilder vid denna typ av antibiotikakänslighetstestning.

Projektet förväntas visa att användningen av multispektrala mikroskopibilder för att kvantifiera bakteriella tillväxtmönster kan på ett snabbare sätt kan avgöra om en patients bakterier är resistenta mot en viss behandling, samt tidigare och mer exakt särskilja bakterier av olika arter. Ett sådant utfall skulle sannolikt bidra till ännu bättre lösningar för infektionsdiagnostik och även till metodutveckling inom forskningen om bland annat cancerläkemedel.  

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik i samarbete med Q-linea AB. Ansvarig  forskare: Mats Gustafsson.

Avancerad analys av nanokristaller på atomär skala för industri och tillämpad solcellsforskning

Nya förbättrade material lägger ofta grunden till stora tekniksprång. Perovskiter, en strukturklass med många tillämpningar, och metallkarbider, förekommande inom pulverstålsteknologi, har båda gemensamt att kvaliteten på kristalliseringen är central för materialens funktion. Detta har betydelse vid exempelvis produktionen av metallverktyg och av solceller. I projektet kommer kristalliseringsmekanismen och dess inverkan på storlek, funktion och kvalitet att undersökas.

I forskningen används Ångströmlaboratoriets avancerade analysutrustning, som TEM, XRD och jonstråleanalys. Genom ökad teoretisk kunskap om kristallbildning på nanonivå kan 3D-printning av pulverstål samt tunnfilmsdeponering av perovskiter styras för att uppnå önskad kristallstruktur och egenskaper. Den ökade kunskapen leder till reducerad energi- och materialåtgång under produktionen samt ett minskat klimatavtryck.

Institutionen för kemi - Ångström i samarbete med Uddeholms AB. Ansvarig forskare: Malin Johansson.