Vid universitetet har det genomförts tre universitetsgemensamma forskningsutvärderingar. De har alla haft namnet "Kvalitet och förnyelse", populärt kallade KoF. Den första Kvalitet och förnyelse gjordes 2007 och följdes sedan av två till 2011 respektive 2017. De två första hade större fokus på resultatet av forskningen medan den tredje fokuserade på processer och förutsättningar för god forskning.

Nästa år 2024 är det dags för nästa Kvalitet och förnyelse - KoF24 - och förberedelserna pågår som bäst.

Universitetets kvalitetssystem granskas

Respektive lärosäte har i uppdrag att ha ett kvalitetssystem för forskning och det är Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som granskar kvalitetssystemet. UKÄ granskar alltså inte forskningskvaliteten utan universitetets kvalitetssystem, där utvärderingen "Kvalitet och förnyelse" är en viktig del i Uppsala universitets kvalitetssystem.

Syftet med utvärderingen är att titta framåt och vara kvalitetsdrivande.

– Utvärderingen är en bra möjlighet för att genomlysa forskningen och se styrkor men även svagheter, säger Coco Norén, prorektor och projektledare för den universitetsgemensamma delen av KoF24".

Utgår från mål och strategier

Utvärderingen KoF24 ska bottna i universitets mål och strategier som konsistoriet beslutade om i december 2019. I oktober 2021 kompletterades universitetets mål och strategier med universitetsgemensamma indikatorer med syfte att följa upp utvecklingsmålen i mål och strategidokumentet. Indikatorerna kommer nu att användas som underlag i självvärderingar och av bedömargrupper i arbetet med KoF24.

Nytt upplägg med två delar

KoF24 är upplagd på ett lite annorlunda sätt än tidigare. KoF24 är uppdelat på en del som är universitetsgemensam och en del som görs vetenskapsområdes-/fakultetsvis. Det här bottnar delvis i att en utvärderingsmodell som utformats för att passa alla delar av universitetets forskning riskerar att inte passa någon.

– Genom den här modellen kan respektive vetenskapsområdes- eller fakultetsnämnd anpassa utvärderingen till sina behov och förutsättningar för att utnyttja utvärderingen på bästa sätt.

Respektive fakultetsnämnd har alltså i ansvar att utvärdera sin egen forskning och forskningsmiljöer. Det blir på det sättet en parallell till hur utvärderingen av utbildningen fungerar.

Samtidigt har det framförts synpunkter att även universitetsledning och stödstrukturer för forskningen behöver utvärderas. Därför görs i KoF24 också två universitetsgemensamma utvärderingar: universitetets arbete med tvär- och mångvetenskap respektive forskningsinfrastruktur.

– Eftersom både universitetets ledning och stödstruktur är viktiga förutsättningar för forskarna ska vi nu utvärdera även de delarna. Det är ett perspektiv som delvis saknats i de tidigare utvärderingarna. Vi har valt att utvärdera ledning och stödstruktur utifrån dels forskningsinfrastruktur som ju är oerhört centralt för forskningen dels utifrån tvär- och mångvetenskap som är en viktig faktor för att forskningen ska kunna ta sig an vår tids stora samhällsutmaningar.

Det är alltså inte forskningsinfrastrukturen och mång- och tvärvetenskaplig forskning i sig som ska utvärderas utan universitetets arbete med dessa. Forsknings- och samverkansstödet, som är en annan viktig stödstruktur för forskningen, har utretts tidigare på annat sätt (se faktarutan nedan).

Öppna webbinarier i november

Den universitetsgemensamma delen kommer att utföras på lite olika sätt. Arbetet med forskningsinfrastrukturen kommer utvärderas enligt en vanlig modell med självvärdering och en bedömargrupp. Arbetet med tvär- och mångvetenskapen kommer däremot att utvärderas genom en så kallad benchmarking där inspiration hämtas från motsvarande verksamhet vid två eller tre andra lärosäten som besöks av universitetsledningen.

– Nu i november har vi två öppna webbinarier (se faktaruta nedan, reds. anm.) för att sätta igång den universitetsgemensamma delen av utvärderingen. Jag hoppas många medarbetare kan delta i webbinarierna, det är viktigt för att vi ska få en bra start på utvärderingen.

Resultat ska presenteras på konferens

Resultaten från hela utvärderingen KoF24 planeras att presenteras vid en universitetsgemensam konferens, datum är inte bestämt när det här skrivs.

Hur och när UKÄ:s granskning av Uppsala universitetets kvalitetssystem för forskning kommer att ske är i skrivande stund oklart. Tidigare följde UKÄ en sexårscykel för granskningen av kvalitetssystemen vid respektive lärosäte men den modellen har de lämnat. UKÄ har meddelat vilka lärosäten som kommer att lärosätesgranskas fram till 2026. Uppsala universitet finns inte med bland dessa lärosäten.