Vilka vänder ni er till med seminariet?

– Symposiet vänder sig till de som är intresserade av betydelsen av diskussion och debatt inom akademin och de arenor där dessa sker. Symposiet bygger på premissen att forskning behöver härbärgera oenigheter på konstruktiva och organiserade sätt för att fungera. Det är en viktig funktion för till exempel det akademiska seminariet, den kollegiala granskningsprocessen och den öppna debatten. Vi behöver vårda hur dessa fungerar, inte minst när samtalen ska föras över disciplinära gränser och mellan olika vetenskapstraditioner. 

Behöver vi diskutera hur vi debatterar inom akademin? Borde inte det redan vara en väl utredd grundbult i forskarvärlden?

– Trots att det är en grundbult för hur akademin fungerar, så finns det många exempel på när det inte fungerar så bra. Jag har själv varit på seminarier där konstruktiv kritik lyst med sin frånvaro och sett artikelgranskningar fyllda med onödiga och förklenande invektiv. Jag har ibland också blivit rätt beklämd över debattinlägg på fora som ”Högskoleläckan” där forskare med nästintill stolthet uppvisar en ovilja att förstå andras perspektiv än sitt eget eller värdet av forskning av ett visst slag. Vi borde som profession kunna bättre än så tänker jag.

– Akademin borde vara något av en expertinstans på hur man kan skapa förutsättningar för konstruktiv oenighet som överskrider olika gränser. Det är en kompetens som borde vara relevant och eftertraktad i ett rätt så bistert publikt debattklimat. Ibland blir jag dyster och tänker att akademin snarare importerar ett polariserat allmänt debattklimat än visar andra sektorer på konstruktiva vägar framåt.

Vilka effekter kan ett dåligt debattklimat i forskarvärlden ha?

– Sämre forskning. Vi får en forskning där många bidrag görs i hyperspecialiserade samtal i små och slutna rum där alla förstår varandra. Forskningsbidrag måste utvecklas i samtal med andra, även de som inte är helt likasinnade. En välartikulerad monolog formulerad i ensamhet och riktad ut i en mörk och kall vinternatt driver inte någon utveckling framåt.

– Akademin blir också en sämre plats för att utveckla forskare. Vi behöver erbjuda goda exempel och god träning på hur oenigheter kan artikuleras och tas emot så att forskningen utvecklas. Då skapar vi förutsättningar för att utveckla individer som kan samtala över disciplinära gränser och med företrädare för andra vetenskapstraditioner än sin egen. 

Vad hoppas du att seminariet ska ge besökarna?

– Nya perspektiv på våra viktiga arenor och inspiration kring hur vi gemensamt kan vårda dem. Jag hoppas också att dag två ska inspirera till hur vi i akademin kan engagera oss i hur det breda samhälleliga debattklimatet utvecklas.