PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Tidsplan för KoF17

2016

Januari        Rektor fattar beslut om genomförande och direktiv 
                  Projektstart, planering inleds

Våren          Utvärderingsenheter definieras
                  Bibliometrisk analys genomförs
                  Enkät utformas
                  Bedömare utses och kontaktas
                  Anvisningar för självvärdering och bedömarnas
                  uppdrag formuleras

Tidig höst    Enkätundersökning genomförs

Höst/Vinter  Detaljerad information till bedömare
                  Verksamheten genomför självvärdering

2017

Vinter/Vår    Möte med panelordförande/motsvarande
                   Bedömare på platsbesök (vecka 19-20)
                   Bedömarnas utlåtanden inkommer
                  

Hösten          Analys av bedömarrapporter samt slutsatser och              
                    diskussion om tänkbara åtgärder mot bakgrund av
                    utvärderingsresultaten
                    Rapport sammanställs
                    Rapport överlämnas till rektor

Höst/vinter    Kunskapsutbyte över fakultets- och områdesgränser
                    Planerade åtgärder redovisas i verksamhetsplaner för      
                    2018
                    Uppföljande återkoppling från panelerna

2018            Genomförda åtgärder redovisas i
                    verksamhetsredovisningen för 2018