PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Forskningsmiljöenkät genomförs inom ramen för KoF17

Liksom tidigare forskningsutvärderingar kommer KoF17 att bestå av självvärdering, bibliometrisk analys och extern granskning med bedömarpaneler. Nytt denna gång är att en enkät riktad till lärare, forskare och doktorander genomförs som ett underlag inför självvärderingsarbetet och för den besökande externa panelen.

För att resultaten av enkätundersökningen ska bli tillförlitliga och användbara i utvecklingen av forskningsmiljöerna är det viktigt med en hög svarsfrekvens. Alla miljöer kommer att få reflektera över såväl styrkor som brister. Det som kommer att bedömas i slutänden är forskningsmiljöns förmåga till reflektion och beredskap att vidta nödvändiga åtgärder.

Forskningsmiljöenkäten skickas till drygt 6000 forskningsverksamma vid Uppsala universitet. Notera att enkäten även riktar sig till kliniskt verksamma som bedriver forskning vid, eller med anknytning till, Uppsala universitet. Enkäten skickas ut av Quick Search på uppdrag av Uppsala universitet.

Du kan svara på enkäten mellan den 6 och den 30 september 2016. Du kan välja att svara på svenska eller på engelska.

 

Hantering av enkätsvaren

För att en viss institution/motsvarande eller underenhet ska få sina resultat särredovisade krävs minst tio svarande. Kvantitativa resultat redovisas sammanställda i tabellform medan kommentarerna i fritextfrågorna redovisas i sin helhet. I integritetsskyddande syfte sker dock en granskning av dessa kommentarer vid enheten för kvalitet och utvärdering. Enkätsammanställningen skickas till ansvarig prefekt/motsvarande inför självvärderingsarbetet, för att sedan även distribueras till respektive bedömarpanel.

Om du har fått två enkäter beror det på att du enligt uppgift är aktiv i två olika forskningsmiljöer. Besvara gärna båda enkäterna, utifrån respektive forskningsmiljö. (Om du har fått en enkät och vill besvara ytterligare en enkät utifrån annan forskningsmiljö som du ingår i, vänligen maila KoF17survey@uadm.uu.se)

Har du frågor om enkätundersökningen är du välkommen att maila KoF17survey@uadm.uu.se, eller kontakta någon av nedanstående:

Maria Björnermark                   

Anders Waxell

Camilla Maandi