PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Beredningsutskott

Rådets beredningsutskott består av ordförande rektorsråd för lika villkor Cecilia Wejryd, vice ordförande samt studeranderepresentanter.

Beredningsutskottet bereder föreslagen dagordning inför rådets kommande sammanträde som regel två veckor innan sammanträdet. Ärenden anmäls till rådets sekreterare senast en vecka före respektive beredningsutskott. Handlingar ska vara rådets sekreterare till handa senast 10 dagar före rådets sammanträde.

Beredningsutskottets och rådets mötestider.

Tjänstemän på Personalavdelningen utgör sekretariat och handläggning av inkomna ärenden till rådet.