PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap har en bred och djup verksamhet med kvalificerad utbildning och forskning omkring 40 institutioner/enheter inom teologi, juridik, humaniora, språk, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap. Drygt 60 % av universitetets studenter studerar något av våra ämnen. 

Humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet är en mycket framgångsrik miljö - inom både utbildning och forskning. Vi ser dagligen bevis på att utbildningen och forskningen inom vetenskapsområdet är framstående - både nationellt och internationellt.

Vetenskapsområdet är organiserat i sex fakulteter:

Verksamheten samordnas av områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap. Områdesnämnden och fakultetsnämnderna stöds av områdeskansliet.

Områdesnämnden ansvarar för: 

 • Övergripande ansvar för verksamheten.
 • Lämna förslag eller yttrande till rektor om inrättande av utbildningsprogram.
 • Underlag inför konsistoriets beslut om resursfördelning mellan vetenskapsområdena.
 • Årligen upprätta verksamhetsplan för vetenskapsområdet samt besluta om uppdrag och fördelning av resurser mellan ingående fakultetsnämnder eller institutioner m.m.
 • Lämna underlag till universitetets årsredovisning och årliga budgetunderlag.
 • Lämna förslag eller yttrande till rektor om plan för rekrytering av professorer
 • Långsiktig lokalförsörjning.
 • Bruksbiblioteksverksamheten.
 • Uppföljning av studenternas studievillkor och studiemiljö.

Områdesnämndens protokoll och sammanträdestider.

Fakultetsnämnderna ansvarar för:

 • Uppläggning, genomförande av och kvalitet i utbildningen.
 • Organisation av och kvalitet i forskningen.
 • Inrättande och avveckling av forskarutbildningsämnen.
 • Förslag till rektors beslut om inrättande av utbildningsprogram.
 • Förslag till rektors beslut om plan för rekrytering av professorer.
 • Beslut om anställningsprofil för professor efter samråd med rektor.
 • Besluta om att inleda rekrytering av professor.
 • Lämna förslag till rektor att kalla till anställning som professor.
 • Besluta om att inleda rekrytering av universitetslektor, biträdande universitetslektor och forskarassistent.
 • Besluta om byte av ämnesområde för universitetslektor, biträdande universitetslektor och forskarassistent.
 • Besluta att en anställning som forskarassistent övergår i en anställning som biträdande universitetslektor.
 • I de fall en ny institution ska inrättas genomföra val till institutionsstyrelse.

Val av områdesnämnd och fakultetsnämnder

Vart tredje år är det val till områdesnämnden. Samtidigt är det också val till fakultetsnämnderna. Nuvarande mandatperiod löper fram till 2017-06-30. Representanterna för studenterna och doktoranderna väljs för ett år i taget.