Studentaktiverande metoder

Studentaktiverande metoder går ut på att göra studenter mer delaktiga i en lärandeprocess som annars kan upplevas som passiv ur studentsynpunkt.

Ett exempel på en aktiverande metod är mentometrar ("clickers") som kan användas för att få studenterna mer delaktiga i en föreläsning.

En annan variant är att dela ut uppgifter under föreläsningen, och låta studenterna diskutera och reflekter över kunskapsstoffet i smågrupper som därefter diskuteras gemensamt. Under diskussionsmomentet går läraren omkring och kommenterar olika gruppers funderingar.

I undervisningsformer som ses som studentaktiverande är det bra att se till att alla studenter aktiveras, t ex att alla studenter måste förklara något på Whiteboard under ett seminarium.

En ytterligare metod är "peer-to-peer", dvs att studenterna undervisar varandra. Det kan exempelvis vara att studenterna läser och kommenterar varandras PM innan dessa skickas till läraren, eller att studenter rättar varandras tentor.

Mer information
 

Kritiskt tänkande (pdf), Ur Hedin, A (2006) Lärande på hög nivå

Mentometrar i undervisningen

Film om Active Learning with Dr. Richard Felder