Olika stöd för kvalitetsarbete

Detta sker bland annat i form av:

Ta gärna del av de utvärderingsrapporter som publiceras.

International Student Barometer
International Student Barometer (ISB) är en enkätundersökning där våra internationella studenter får besvara frågor om hur nöjda de är med ett antal olika inslag i utbildningen och mer allmänt i deras tillvaro som studenter. Studenternas subjektiva uppfattningar är alltså vad som fokuseras i enkäten. Både själva enkäten och resultatredovisningen är uppdelade i fyra olika sektioner vilka behandlar sådant som rör ankomsten till Uppsala, lärandemiljön vid universitetet, det sociala livet m.m. respektive de mer centrala stödfunktioner av olika slag som finns vid universitetet. Därutöver ställs frågor om bl.a. studenternas finansiering, bakgrund, benägenhet att rekommendera Uppsala universitet till andra presumtiva studenter och vad som bidragit till deras val av Uppsala som studieort.

Några förklaringar och anvisningar angående resultaten från ISB (2017-04-06) pdf. 

ISB 2016 - Resultat i korthet

International Student Barometer 2010
International Student Barometer 2011
International Student Barometer 2013
International Student Barometer 2016

Vid Uppsala universitet finns universitetsövergripande stödfunktioner för kvalitetsutveckling: