Inköpsansvariga

Uppsala universitet köper in varor och tjänster för mycket stora belopp varje år. Inköpen görs vid universitetets institutioner/motsvarande. Om inköpen ska göras på ett bra sätt, dvs. så att universitetet får ut så mycket som möjligt för de resurser som finns tillgängliga, krävs kompetens och vana att göra inköp hos de som gör inköpen. I syfte till att skapa sådan kompetens vid institutionerna/motsvarande, beslutade rektor 2010-11-09 (UFV 2010/1853) att institutioner/motsvarande ska utse inköpsansvariga som ska utföra de uppgifter som institutionen har vid upphandling och inköp. Dessa upp­gifter är att:

  • avropa från ramavtal som kan utnyttjas av universitetet. Samma gäller för statliga ramavtal i de fall där universitetet inte har egna ramavtal.
  • ansvara för direktupphandling, d.v.s. inköp av varor och tjänster som köps sällan och där det sammanlagda ordervärdet för hela universitetet understiger direktupphandlingsgränsen*).

För att underlätta besluten att utse inköpsansvariga har enheten för upphandling och inköp tagit fram ett beslutsdokument som kan användas. Dokumentet innehåller den information som enheten för upphandling och inköp behöver för att administrera gruppen inköpsansvariga. Besluts­dokumentet fylls i och skrivs under av prefekt/motsvarande samt skannas därefter och mailas till upphandling@uu.se. Enheten för in den inköpsan­svarige på enhetens sammanställningar över inköpsansvariga och bjuder in hen till gruppytan på medarbetar­portalen för inköpsansvariga.

På gruppytan på medarbetarportalen finns det information för inköps­ansvariga, men där finns även möjlighet att diskutera frågor med andra inköpsansvariga och med­arbetare på enheten för upphandling och inköp. Gruppytan kommer att vara den plats där information till inköpsansvariga i första hand kommer att publiceras.

*)  Mer information om upphandling och direktupphandling.