Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Grundläggande brandskyddsutbildning

Inom universitetet anordnas grundläggande utbildning i brandskydd för anställda vid ett antal tillfällen varje vårtermin. Utbildningen bekostas av centrala medel och sker i samarbete med Räddningstjänsten på Viktoria.

Mer information och anmälan

Brandskyddskontrollant

På varje institution/motsvarande ska finnas av prefekten utsedd brandskyddskontrollant som svarar för regelbunden kontroll/tillsyn av brandskyddet inom institutionen. Alla utsedda brandskyddskontrollanter ska utbildas i systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Brandskyddsmöte

Inom varje intendenturområde ska intendenten sammankalla alla brandskyddskontrollanter och kemikalieombud till ett årligt brandskyddsmöte.

Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Utbildningen sker i samarbete med Räddningstjänsten, Viktoria.

Brandskyddet inom Uppsala universitet syftar till skydd för människor, egendom och miljö. Skydd och säkerhet för människor ska alltid prioriteras.