PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Grafisk profil

Syftet med den grafiska profilen är att göra Uppsala universitet tydligt som avsändare. Det är vårt gemensamma ansvar att på ett professionellt sätt förmedla en enhetlig bild av universitetet i all kommunikation. Det gäller allt från annonser, brevpapper, kuvert och broschyrer till arbetskläder, profilprodukter och tjänstefordon.

Alla enheter inom Uppsala universitet skall följa den grafiska profilen. Varje person i chefsställning ansvarar för att den grafiska profilen följs. Kommunikationsenheten har det övergripande ansvaret för uppföljning, utvärdering och utveckling av den grafiska profilen.

Den grafiska profilen är uppbyggd kring ett fåtal grundregler.

Huvudprincipen är att logotypen alltid placeras i en marginal eller bård som är vit, grå eller röd, alternativt i en etikett som är vit, grå, röd eller svart.

Använd alltid:
Logotyp, marginal/bård/etikett, färger, teckensnitt.

Använd om så önskas:
Bottenlist, sigill och andra symboler/formelement.

Tillämpning

Under rubrikerna - logotyp, bård, marginal, etikett, bottenlist, teckensnitt och typografi, färger och sigill -  finns utförliga exempel och instruktioner för användningen av den grafiska profilens grundregler.

Under rubriken riktlinjer finns utförliga exempel och instruktioner för ett antal specifika tillämpningar, t ex regler för samverkan.

Frågor om grafisk profil: Torbjörn Gozzi